yahdi121418گمان باطل نکنید که زنده شدن پس از مرگ در دنیا با آب نطفه ممکن نیست و بدون علم و تحقیق با این حق مخالفت کنید

خداوند در این علم برای اهل ایمان آرامش و ایمنی و بخشندگی و مهربانی مقدر فرمودند

اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید تا با سندهای قابل فهم و قابل قبول و فلسفی این حق را برای شما ثابت کنیم

09302972086

09111490226

وارد تلگرام شوید و به این شماره تلفن با تلگرام یا واتساپ پیام دهید تا ما شما را وارد کتاب صوتی رجعت کنیم


بنام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره البقره اشاره فرموده است که: ای مردم خدایی را بپرستید که افریننده شما وپیشینیان شماست ,باشدکه پارسا وپاکیزه شوید,ان خدایی که برای شما زمین را گسترد واسمان را برافراشت وفرو بارید از اسمان ابی که به سبب ان بیرون اورد میوه های گوناگون پس کسی را به مانند او قرار ندهد (22) ای مردم چگونه کافرمیشود به خداوند وحال انکه شما مرده بودید وخداوند باز شما را زنده کرد ودیگر بار بمیراند وباز زنده کند (توجه کنبد حال انکه شما مرده بودید یعنی زنده بودید که مردید واین مرگ وزندگی برای جسم است وروحی که در جسم نیامده باشد مرده محسوب نمیشود بلکه خلق نشده است پس اینگونه میشود حال اینکه پس اززنده بودن در جسم ,مرده شدید وبودید وخداوند شمارا باززنده کرد ودیگر بار بمیراند وباززنده کند وعاقبت به سوی او پس از هر بار مرگ باز خواهید گشت) (28)(توجه کنید این ایه یکی از محکمترین سندهای زنده شدن پس از مرگ در دنیا تا قبل از قیامت است وعنوان باز زنده کند ,محدود به قیامت نیست وهمه احوال را شامل میشود و مربوطبه همه مردم است یعنی رجعت درست وعادلانه)

قوم بنی اسرائیل ازحضرت موسی (ع)خواستند که خداوند را اشکارا ببینند ,پس صاعقه سوزان به انها فرود امد وان را به چشم خود مشاهده کردند سپس همه مردند وخداوند انها را پس ازمرگ درهمان جسم زنده کردند که باشد خداوند را شکر بگویند(56) (اشاره به توانایی خداوند در زنده کردن مردگان در دنیا ) خداوند به قوم بنی اسرائیل دستور داد که گاوی را بکشند وپاره ای از اعضای ان گاو را بر بدن کشته بزنند تا ببینند که خداوند اینگونه مردگان را زنده خواهد کرد وقدرت کامل خویش را به شما اشکار خواهد ساخت وبعد از ان کار ان مرده زنده شد به امر خداوند (73) انکسی که در راه خدا کشته شد را مرده نپندارید بلکه او زنده ودر حیات است همیشه , ولیکن همه شما این حقیقت را در نخواهید یافت (154) (منظور رجعت است ولی شما در چگونگی رجعت که دوازده امام اشاره مسقیم به ان داشتند وفقط رجعت اشاره شیعیان است در اشتبا ه هستید ,رجعت اینگونه نیست که از خاک درهمان جسم مرده زنده شوید بلکه همان روح در جسم جدید به دنیا میاید واین برای اهل ایمان به قران واحادیث دوازده امام کاملا مشخص است ) اگر شهید همیشه در جسم زنده است که مرده مگر عقل ندارید , اگر روحش زنده است مگر روح مشرک میمیرد , رجعت که با قران اثبات میشود جواب شماست وگرنه خودتان هم میدانید که در جهالت اشکاردوم هستید انانکه چون به حادثه سخت وناگواردچار شوند ,صبر پیشه کرده وگویند ما بفرمان خدا امده به سوی او رجوع خواهیم کرد ان گروهند که ازجانب پروردگار به رحمت خاص برایشان درود هاست ودر امتحان دنیا سربلندند وخود هدایت یافتگانند (157) ان گروه از اهل کتاب که اهل قران هم هست که ایات وادله واضح وروشن , که مابرای هدایت خلق فرستادیم پنهان کنند وازحسادت مخالفت کنند پس از انکه برای مردم در کتاب کلام خداوند بیان کردیم انها را خداوند لعنت میکند وجن وانس وملک هم نیز لعنت میکنند(159)پس فاسق حق نباشید

محققا در خلقت اسمانها وزمین ورفت وامد شب وروز وکشتیها که روی اب راه میروند واب بارانی راکه خدا از بالا همانند روح که به جسم می فرستند ,می فرستد تا با ان اب زمین را بعدازمرده شدن,زنده کند, همانند انسانها وشاداب گرداند ودر پراگندگی انواع حیوانات همانند انسان در زمین ووزیدن بادها به هر طرف وخلقت ای که ما بین زمین واسمان است مثل برزخ ,مسخر گردانید در همه این امور ادله ای واضح وروشن برعلم و قدرت افریننده است برای عاقلان (164)( اشاره به زنده شدن انسانها پس ازمرگ با اب همان رجعت است ,شما میتوانید با در نظر گرفتن شماره ایه ها وسوره ها به معجزه پی ببرید)

هنگامیکه بیزاری جویند مخافان حق قران وپیشوایان باطل ازپیروان خود ,وعذاب خود را مشاهده کنند که منفک وضایه شوند در دنیا وبه جهنم روند در قیامت وهر گونه وسله واسباب از انها قطع شده وهیچ روابط باطل بجا نماند (166)( چون حق بسیار اسان باطل را از بین میبرددر دنیا ) انگاه پیروان ان پیشوایان باطل از روی پشیمانی وحسرت گویند کاش بازهم به ئنیا باز میگشتیم وازاطاعت اینان بیزاری می جستیم ,اینگونه خداوند کردار زشت وجاهلانه انها را مایه حسرت وپشیمانی انان کند وانها را به عذاب اتش جهنم نجات نباشد ووقتی که به جهنم روند دیگر در حال امتحان نیستند(167)

بعضی انسانها هستند که ازجان خود در راه رضای خدا می گذرند وخداوند دوست دار چنین بندگانی است (207) ن شما کشتزار شما هستند ,پس برای کشت بچه به انها نزدیک شوید بدانید که محققا نزد خداوند خواهید رفت (223) به این ایه پند می گیریم هرکس ایمان به خدا اورد وبه زنده شدن باز پس از

ین جسم ایمان اورد این دستور برای تزکیه نفس های شما (چند نفس برای شما) بهتر ونیکوتر است ,بدانید که خداوند به مصلحت شما داناست وشما ضرر وصلاح خود را نمیدانید (232) خداوند ایات خود را اینگونه به شما روشن بیان میکند باشد که به عقل برسد ,ایا ندیدید انهایی را که از ترس مرگ ازدیارخود فرار کردند که هزارها نفر بودند ,که خداوند فرمود که بمیرید وهمه مردند (در دنیا) پس زنده کرد انها رادر دنیا(توجه کنید به یک جا اشاره نشده است ودر تاریخ مشخص است که همه یکجا زنده شدند ومنظور نظیر این است که اگر در راه خدا هم شهید نشویدبازمرگ را از خود دور نتوانید کرد وخوبی , خوبی می اورد همانند شهید با برکت وبدی , بدی میاورد واگر در حالت کفر بمیرید در زندگی بعدی هم پا جای ستمگار قبلی خواهید گذاشت وبازبه خود ظلم میکنید پس عقل داشته باشید شهادت بهترین راهی است که باقی میماند وهیچ چیز ارزشمند تر از رضایت خداوند نیست وقتی بعد از مرگ هم باز زنده می کنند در دنیا در این ایه )زیرا خدا را درحق بندگان فضل وکرم بسیار است ولی بیشتر انسانها سپاسگذار حق نیستند (243)

کیست که با جهاد دراه خدا جانش را به ایشان وام دهد وخداوند به چندین برابر براو بیفزاید وخداست که جان میگرد ومیدهد وهمه روحهای زنده به سوی او باز می گردند (245)(پس ازشهادت نترسید بلکه این رحمت خداوند است اگر عقل داشته باشید واین عذاب است که شیاطین به شما حکم کنند وشما ارامش ایمان به خدا را فراموش کنید ) پادشاهی درباره یکتایی خدا با ابراهیم بجدل واحتجاج برخاست وابراهیم (ع) گفت خداست انکه زنده میگرداند ومیمیراند (258) روزی به روستایی در گذر بود که خراب ویران شده بود گفت به تعجبم که خدا چگونه بازاین مردگان را زنده خواهدکرد پس خداوند اورا صد سال میمیراندوسپس زنده اش کرد در همان جسم که خداوند اشاره دارد به این که حتی می تواند این کار را انجام دهد ولی عالم غیب رازیر سوال نمی برد که مردم به خاطر دیدن این معجزه ایمان بیاورند بلکه انسان باید با علم به غیب به خداوند ایمان بیاورد در اخر زمان ,وخداوند به اوگفت چقدردرنگ کردی جواب داد نمیدانم ازگذشته چیزی نمی دانم فکر نکنم چند ساعت خداوند فرمود صد سال بود به غذای خود نگاه کن هنوز سالم است والاغ را نگاه کن که بدنش از بین رفته حال اورازنده میکند ووقتی ابراهیم این رادید گفت اکنون یقین میدانم که خداوند به هر چیز قادر وتواناست (259)( و مرغها راتیکه , تیکه کرد باز انها در همان جسم زنده شدند اینها نشانه قدرت خداوند است وشما فکر نکنید که رجعت برای گروهی خاص است وفقط باید اینگونه زنده شوند نبرد حق با باطل همیشه همانند نبرد جالوت وداوود (ع) است وهمیشه همینگونه بوده است ما در دنیا ی امتحان شدن هستیم وبرای همه حتی رسولان با زنده شدن جسم مرده وجنگیدنش اوبه چه چیزی غیر ازخدا میرسد ودیگران هم به چیزی که باچشم دیده اند در اخرزمان ایمان می اورند ,بعد ازقران شما به چه معجزه ای ایمان می اوریم ظهور نکردن دلیل بر زنده نبودن در دنیا نسیت وتمام رسولان در دنیا هم زنده هستند حتی شهیدان ,حتی اهل ایمان ,حتی مشرکین زمان جنگ میان حق وباطل به حقیقت فرا می رسد وحق در جای حق قراردارد همانند اسلام ,شیعه,ایران, ای و سربازانش وناحق در جای ناحق ,شیطان پرستی ,دنیا پرستی,فساد وجهل وبی ایمانی در فراماسون ووهابیون وهر کسی که قران را نادیده میگیرد

خداوند هیچکس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او نیکی های هر شخصی به سود خود او وبدیهایش نیزبه زیان خود اوست ,بار پرور دگارامارا برانچه فراموش یا خطا کردیم مواخذه نکن ,پروردگارا بار تکلیفی بیشتر از حد توان مارا به ما نگذار وبیامرزوببخش گناه مارا وبرما رحمت فرما تنها سلطان ما ویارویاورما شماهستید مارا برگروه کافرین یاری فرما (286)


بنام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره 22 سوره الحج مطرح شده است که :

ای مردم اگر شمادر قدرت خداوند بر بعث مردگان شک و ریبی دارید بدانید که ما شما را نخست از خاک آفریدیم

تکرار این حقیقت که توضیح داده شد و باید فهمیده و قبول شود از طرف اهل ایمان

نخست از خاک آنگاه از آب نطفه ، آنگاه از خون بسته ،آنگاه از پاره گوشت تمام و ناتمام در این انتقال و تحولات قدرت خود را برشما آشکار سازیم و از نطفه ها آنچه را مشیت ما تعلق گیرد در رحمها قرار میدهیم (این توضیح بعث مردگان است برای زنده شدن)تا به وقتی معین طفلی از رحم بیرون آوریم تا زیست کرده و به حد کمال برسد و برخی از شما بمیرید و برخی بسن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسید تا آنجا که پس از دانش و هوش هیچ از گذشته فهم نکنید و بیاد نیاورید ( باید به اشاره ایمان بیاورید و حقش را بفهمید وگرنه در عالم غیب به صورت مستقیم خداوند را نمی بینید و در حقش در خلقتهایی که فرمودند به ایشان ایمان آورده اید مثلا با توجه به خورشید به این نتیجه میرسیم که خداوند خلق فرمود و وجود دارند و همه حقها اشاره به وجود داشتن و قدرت خداوند دارند پس به این اشاره ها توجه کنید)

زمین را بنگری وقتی که خشک و بی گیاه باشد آنگاه آب باران برآن فرو باریم تا پس از مرگ باز زنده شود و نمو کند(تا قبل از قیامت) (5)

دلیل دارد که خداوند قادر حق است و ایشان البته مردگان را زنده خواهد کرد و ایشان محققا بر هر چیز تواناست(6)(پس زنده شدن را کسی محدود نکند)

و محققا در ادامه زنده شدن ساعت قیامت بی هیچ شک می آید و خداوند بیقین مردگان را از قبرها برانگیزد(7)( این آیه برای زنده شدن قیامت عنوان شد و آیه قبلی برای زنده شدن قبل از قیامت پس از مرگ طبق آیه قبلتر با آب نطفه)

و برخی از مردم از روی جهل و گمراهی و بی هیچ کتاب و حجت روشن در کار خداوند جدل میکنند (8)

و با تکبر و غرور از حق اعراض کرده تا خلق را از راه خداوند گمراه کنند چنین کسی را در دنیا ذلت و خواری باشد و در آخرت عذاب آتش سوزان خواهیم چشانید(9)

و ما همچنین آیات روشن این قرآن بزرگ را فرستادیم و خداوند هر کس را که بخواهد هدایت میکند

هنوز در قرآن اشاره به قدرت خداوند میشود که باید در این عصر به آنها هم ایمان آورد ، اشاره است به نامحدود بودن علم قرآن

اینست که خداوند شب تاررا در روز روشن پنهان میکند و روز روشن را در شب تار و خداوند بصدای عالم (برای جاوید ماندن ) شنوا و بدقایق امور آن بیناست 61

حقیقت اینست که خداوند یکتا حق مطلق است و هر چه جز ایشان را خوانند باطل صرف است و علو مقام و بزرگی بدون محدودیت مخصوص ذات پاک خداوند است (62)

آیا ندیدی که خداوند از آسمان آب فرو بارید که زمین را پس از مرگ باز سبز و زنده کرد که همانا خداوند را با خلق عنایت و لطف است و ایشان بدقیقترین امور عالم آگاه است (63)

که همانا خداوند درباره بندگان بسیار رئوف و مهربان است (65)

اوست خداوندی که شما را اول بار زنده کرد و دیگر بار بمیراند و باز زنده گرداند پس از مرگ در دنیا تا قبل از قیامت ، انسان بسیار نا سپاس و کفر کیش است (66)

آیا نمیدانی که خداوند از آنچه در آسمانها و زمین است آگاهست و در کتاب قرآن خداوند محفوظ و مسطور است و این کار برای خداوند بسیار سهل است (70)

و هرگاه به این کافران زنده شدن پس از مرگ آیات روشن ما تلاوت شود ، در چهره آنها بحدی اثر مخالفت و انکار را مشاهده کنی که نزدیک است از فرط غضب بر مومنانیکه آن آیات را قرائت میکنند حمله ور شوند ، بدانید که شما را به عذابی بدتر از این خبر دهم آنهم آتش جهنم است که قهر خداوند بکافران وعده است و آنجا بسیار بد جایگاهی خواهد بود (72)

مقام خداوند را نشناختند که خداوند ذاتیست بینهایت توانا و بی همتا (74)

در سوره 21 سوره الانبیاء مطرح شده است که :

این مردم غافل هیچ پند و آیه ای از طرف خداوندشان نیاید جز آن پند را شنیده و باز به بازی دنیا و انکار عمر میگذرانند (2)

همانا ما به سوی شما مردم ، کتابیکه مایه شرافت و عزت شماست فرستادیم آیا نباید در این کتاب بزرگ تعقل کرده و حقایق آنرا فهم کنید؟ (10)

آیا کافران نمیبینند که آسمانها و زمین بسته بود ما آنها را بشکافتیم و از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم ( حتی پس از مرگ) چرا باز بخداوند ایمان نمی آورند (30)

و اوست خداوندی که شب و روز و خورشید و ماه را بقدرت کامل بیافرید که هر یک در مدار معینیسیر و بازگشت میکنند پس از آنکه از بین میروند(33)

آدمی در خلقت و طبیعت بسیار شتاب کار است (امام زمان به زودی حقها را ثابت میکنند) ای مردم ما آیات خود را به زودی به شما می نمایانیم عجله نکنید (37)

بله، تنها مائیم که این مردم و پدران قبل از آنها را متمتع بنعمتهای دنیا کردیم تا آنکه عمر دراز کردند آیا مردم نمی بینند که مائیم قادر مطلق که اراده کنیم زمین و اهلش را از هر طرف بمرگ و فنا می کاهیم آیا این خلق عاجز برما غلبه توانند کرد؟(44)

و این قرآن کتابیست با اندرزو تذکر و برکت بسیار که آن را ما فرستادیم آیا شما قرآن را انکار خواهید کرد ؟ (50)

و اهل دیاری را که هلاک گردانیم دیگر زندگانی برآنها حرام و هرگز به دنیا باز نخواهند گشت (95)( یعنی کسانی که هلاک نشده اند زندگانی در دنیا برای آنها دراز و از نعمتهای دنیا پس از مرگ بهره می برند) تا روزیکه راه یاجوج و ماجوج باز شود( یعنی تا وقتی که قیامت شود زنده میشوند و آنها که هلاک شدند برای قیامت فقط زنده میشوند و در مورد فقط سند داریم)(96)

وما بعد از تورات در زبور داوود (ع) نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متصرف خواهند شد(105)

توجه کنید : اگر بنده نیکوکار فقط یکبار به دنیا بیاید و دیگر به دنیا نیاید ، به فرض شهید شود ، یعنی قبل از آنکه حتی بنده کافر حق از دنیا رود ، از دنیا بی نصیب شده است و اگر فرض را بر این پایه بدانیم که بنده جدیدی به دنیا آمد که قبلا به دنیا برای آزمایش نیامده بود پس نمیتوانیم بگوئیم که بنده نیکوکار وارث زمین شده است بلکه نیکوئی کرده و دنیا را از دست داده استولی وارث زمین شدن تا قیامت حالت خوب و مناسبی است که خداوند به نیکوکار میدهد پس از مرگ

و مشخص کننده بازگشت به دنیا پس از مرگ تا قبل از قیامت است

در سوره 20 سوره طه مطرح شده است که:

این قرآن فرستاده کسی است که زمین و آسمانهای بلند راآفرید (4)بجز خداوند یکتا خدایی نیست(8) تا باز هم بزرگتر آیات خود را به شما اراعه دهیم (23)

از آسمان آب نازل کرد تا به آن آب آسمانی انواع نباتات مختلف در زمین زنده شود پس از مرگ تا قبل از قیامت همانند انسان (53)

که همانا در اینکار آیات ربوبیت برای خردمندان پدیدار است (54)

ما شما را هم از این خاک آفریدیم

و ما شما را هم از این خاک آفریدیم و هم به این خاک باز میگردانیم و هم بار دیگر از این خاک بیرون می آوریم (55) اشاره به زنده شدن قبل از قیامت هم است پس از مرگ

هر کس منکر حق باشد جزای او جهنمی است که در آنجا نه بمیرد و نه زنده شود (احوال مومنین برعکس است)(74)

ما با آدم عهدی بستیم و در آ عهد او را استوار و ثابت قدم ندیدیم (115) فرشتگان را گفتیم به آدم سجده کنید همه سجده کردند جز شیطان آنگاه گفتیم که ای آدم شیطان با شما دشمنی آشکار است(117)

ما هر کس را که ظلم و نافرمانی کند و ایمان به آیات خداوند نیاورد مجازات سخت میکنیم با آنکه در آخرت هم عذابش سخت تر و پاینده تر است

با تشکر از توجه شما


بنام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره ی 24 سوره النور مطرح شده است که : این سوره را فرستادیم و فریضه ی بندگان کردیم و در آن آیات روشن نازل ساختیم باشد که بندگان متذکر آن حقایق شوند (1) مرد کار جز با زن کار و زن مشرک هم جز با مرد مشرک و کافر ازدواج و نکاح نخواهد کرد و اینکار بر مردان مؤمن حرام است و باید نسل خود را در خوبیها بنابر ایمان ،از خداوند بخواهند (3)(کسی که با ایمان است در جایی به دنیا می آید که به ایمانش نزدیکتر است و کسانی که مشرک و کار هستند هم در همان شرایط باز به دنیا می آیند تا بدیهایشان باعث شود هلاک شده و از بین بروند اشاره است به اینکه تفاوت عقیده باعث جدایی جفت میشود)

همانا ما برای شما آیاتی روشن نازل گردانیدیم و داستانی از آنان که پیش از شما در گذشتن برای عبرت خلق برای اهل تقوا فرستادیم که خوبیها باقی میماند و بدیها از بین میرود (34)

این مثلها را خدا برای مردم میزند

آیا ندیدید که خداوند ابر را از هر طرف براند تا بهم در پیوندند و باز انبوه و متراکم سازد آنگاه بنگری قطرات باران از میان ابر فرو ریزد و نیز از آسمان تگرگ فرو بارد و آن به هرکس که خدا بخواهد اصابت کند و روح هم همین طوراگر شایسته فهم و عقل شود خداوند هدایت به ایمان و برگزیده حق میفرمایند، خداوند هرجا که بخواهند روح یک انسان را میفرستند و جسم عطا میفرمایند که ایمان بیاورد و فکر کند تا پاکیزه از شرک شوید و تمام فرماندهی عالم با خداست اگر چیزی نیاز دارید از خداوند بخواهید (43)

خداوند شب و روز را بر یکدیگر باز میگرداند برای مرگ و زندگی تا صاحب بصیرت در این آیت به عبرت الهی بنگرند (44) و خداوند هر موجودی را از آب خلق کرد و برگشت شب و روز مانند برگشت موجودات با آب است چه گیاه باشد و چه انسان و حیوان همانا تمام حیوانات مانند ما بشری هستند و خداوند هرچه خواهند بیافرینند که حق به قدرت کامل برهمه کار تواناست (45) همانا ما آیات ادله بسیار روشن فرستادیم وخداوند هرکس را خواهد به راه راست هدایت میکند وعده فرموده که در زمین خلافت و زندگی دهد بعداز مرگ چنانکه امم صالح رسولان جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه بر خلافت ،دین پسندیده ی آنان را به همه ی ادیان دنیا تمکین و تسلط عطا کند و به همه ی مؤمنان پس از ترس و اندیشه ی دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی بی هیچ شک و شرک و ریا پرستش کنید و بعداز این ایمان هرکس به حق و توانایی خداوند کافر شود به حقیقت همان فاسقان تبهکارند که بعداز ایمان به قرآن باز تکذیب حق قرآن میکنند (55)

در سوره ی 23 سوره ی المؤمنون مطرح شده است که : همانا آدمی را از گلخالص آفریدیم (12) پس او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم (13)(حضرت آدم هم در رحم مادر بود) آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس به استخوانها گوشت پوشانیدیم و پس از این جسم که عطا شد به روح خلقت دیگری بعد از مرگ و جسم دیگری برای روح انشاء و ثبت و خلق نمودیم آفرین به قدرت کامل خداوند بهترین آفرینندگان (14)

باز شما خواهید مرد (15) انسان باید در جسم زنده شود تا بمیرد و این باز مرده شدن تکرار شود برای جسم است تا قیامت روح که نمیمیرد و آنگاه روز قیامت بعداز تمام امتحانات به یقین تمام آدمزادگان زنده میشوند جسمهای مرده ی آنها و به روح زنده تعلق پیدا میکند و رتبه ی روح، مشخص میشود در قیامت (16) همانا برتر و بالاتراز شما هفت آسمان را فراز یکدیگر قرار دادیم و لحظه ای از توجه به خلق غافل نبودیم و نخواهیم بود (17) و ما برای زنده شدن و زنده ماندن برای شما آب را به قدر معین از آسمان رحمت نازل در زمین ساختیم و محققا به نابودی زمینیان و زمین قادریم ()(روح را پس از مرگ با اجازه خداوند به رحم میفرستند و ایشان میتوانند منکرین حق را از بین ببرند) و برای شما با آب میوه های گوناگون بسیار آفریدیم (19) برای شما در مطالعه ی گیاهان و حیوانات عبرت خواهد بود (21) همانا در حکایت نوح که با آب به دستور خداوند مردم بدکار هلاک شدند و در کشتی که بر آب سوار شد واز هر موجودی جفتی برای بقاء و لقاء در کشتی سوار شدند برای خلق ، آیات و عبرتهاست و البته ما بندگان را به اینگونه حوادث مربوط به آب و زنده ماندن و زنده شدن و یا هلاک پیشینیان به دلیل قبول نکردن حق آزمایش خواهیم کرد (30) کافران به بقاء و لقاء و قیامت وآخرت ، میگفتند، از زمان نوح و بعداز آن ،آیا به شما نوید میدهند که پس از آنکه مردید و استخوانهای شما در جسم پوسیده شد و جسمتان خاک گردید باز زنده میشوید چه برای قیامت و چه برای جسم و طبیعت قدرت خداوندو سراز خاک روح شما بیرون می آورد و در جسم زنده میشود؟(35)

وای برشما اگر این وعده ی ما که به شما میدهند از آخرت و زندگی ابدی حتی در دنیا راست باشد و شما تکذیب حق کرده باشید (36)

تکذیب کنندگان میگویند زندگی جز این چند روز دنیا بیش نیست و بعد خواهیم مرد و دیگر هرگز از خاک برانگیخته و زنده نخواهیم شد (37) اگر قیامت را تصدیق ولی زنده شدن قبل از قیامت را تکذیب کنند به قدرت خدا و آیات حق قرآن مشرکند پس باید زنده شدن نامحدود را تصدیق کنند

و محدودان اهل هلاک و جهل هستند و هیچ قومی را مرگ مقدم و مؤخر نخواهد شد (43) ولیکن آنانکه به آخرت ایمان نیاوردند ،از راه راست زندگی پس از مرگ در دنیا و آیات حق رو گردانند (74) و اوست خداییکه برای شما بندگان گوش وچشم و قلب آفرید برای زنده شدن در دنیا و تکرار آنآفرید، تعداد بسیار کمی از شما شکر خداوند بزرگ را بجای می آورید (78) و اوست خداییکه شما را از خاک پدید آورد(یعنی در همین جسم هم از خاک خلق شده ایم) و باز رجوع و و دفن کردن میت شما بسوی خاک در جسم وخداوند در روح خواهد بود (79) و اوست خداییکه خلق را زنده گرداند بعد از مرگ جسم و بمیراند

و اختلاف و حرکت شب و روز و تکرار این مرگ و زندگی و گردش آن به امر خداوند بزرگ است آیا شما عقل خود را کار نمیبندید در طبیعت و آیات خداوند (80) این مردم کافر هم همان سخن کافران پیشین را گفتند بعداز ایمان به قرآن (81) گفتند از کجا معلوم که ما مردیم در جسم و استخوان ما پوسیده شده باز زنده و به زندگانی مبعوث میشویم (82

زمین و هرکس که در آن موجود است از کیست خلق شده ی کیست اگر شما فهم و درک دارید ؟ (84) چرا به قدرت خداوند ایمان نمی آورید چرا متذکر قدرت خدا نمیشوید (85) توجه کنید به اینکه پروردگار آسمانهای هفتگانه و خداوند عرش بزرگ کیست ای اهل قرآن چرا شما متقی و خداترس نمیشوید و تکذیب قدرت حق خداوند میکنید آیات به قدرت خداوند تغییر کرده اند به حق (87) آیا مرگ همه ی عالم دست کیست به دست خداست چرا به فریب و ناحق بیان شده ای بی سند دلخوش میکنید (89) بااینکه حق بیان میشود باز دروغ میگویید (90)بگو پناه میبرم از وسوه ی شیطان بسوی خداوند (97) پناه میبرم بارخدایا از آنکه شیاطین در فکری که هستم شک و فریب در حقانیت خداوند ایجاد کند (98) وقتی میرسد که وقت مرگ هر سرکشی و ظالمی فرامیرسد در آن حال آگاه و نادم شده گویید پروردگارا مرا باز به دنیا بازگردان (99) تا شاید به جبران گذشته عمل صالح بجای آورم و حق را تصدیق کنم و طبق آیه ی 103 که وارد در جهنم است خطاب شود قیامت شده و تو از هلاک شدگان هستی ای تکذیب کننده و سرکش تو یا برای خود هلاکخواستی یا به هلاک و جهنم به دلیل خود پرستی نزدیکتر شدی هرگز نخواهد شد که بعد از هلاک و جهنم به دنیا بگردی(103) و این کلمه را از حسرت تا به در جهنم پشت سرهم و بعداز هلاک و در جهنم دیگر اجازه ی بازگشت داده نمیشود

و از عقب و قبل آنها برزخ است تا قبل از قیامت پس از هر مرگ برزخ است پس آنوقت که صور قیامت دمیده شود کسی از کسی حال نپرسد (101) در آتش برزخ صورتهای هلاک شدگان را میسوزانند و در جهنم و قیامت زشت صورت خواهند زیست کافرین (104) آیا آیات من بر شما تلاوت نشد؟ و شما از جهالت تکذیب آیات حق ما نکردید ؟ (105) آن کافران در جواب گویند پروردگارا شقاوت و سرپیچی حق، برما غلبه کرد(کافران در قبل قیامت وقتی هلاک شوند در برزخ می مانند تا قیامت و وقتی قیامت هم شود دیگر به دنیا بازگتی ندارند) و کار ما به گمراهی کشید بعداز این همه ی فرصتها که به ما عطا فرمودید (106) پروردگارا ما را از جهنم نجات ده اگر دیگربار عصیان تو کردیم در دنیا همانا بسیار ستمکاریم (107) و به آنها که هلاک شدند قبل از قیامت خطاب شود که هرگز نخواهد شد که به دنیا بازگردید و این کلمه را از حسرت همی گویند

باز به عصیان گران در جهنم خطاب سخت شود ای سگان به جهنم شوید و با من لب از سخن فروبندید که من به شما مهلت فراوان دادم و به شما لطف کردم و شما عصیان کردید (108) زیرا شمایید که چون طایفه ای از بندگان صالح من روی به من آوردند و عرض میکنند پروردگارا ما به تو ایمان آوردیم درآنوقت شما کافران آن بندگان خاص را تمسخر و به کلیمرا فراموش کردید (110) من هم امروز جزای صبر بر آزار و مسخره ی شما به بندگان پاکم را خواهم داد و شما در حق خود ستم کردید (111) آنگاه خداوند به کافران گوید که میدانید که شما چند سال در زمین درنگ کردید ؟(112) خدا فرماید شما اگر از حال خود آگاه بودید میدانستید که مدت درنگتان در دنیا بسیار اندک بود (114) و فقط زمانهای امتحان را در غفلت بودید و مابقی عمر را به بازیچه ی دنیا مشغول شدید آیا چنین پنداشتید که ما شما را به بیهوده و بازیچه آفریدیم و هرگز به ما بر نخواهید گشت؟ (115) خداوندا اهل ایمان را برتری بخش و بیامرز که شما بهترین بخشندگان عالم وجودی (1)


به نام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره ی 28 سوره القصص مطرح شده است که : این است آیات کتاب خدا که روشن کننده ی حق است (2) جزخداوند کیست که بتواند برای آرامش و استراحت شما شب را پدید گرداند آیا چشم بصیرت، به حکمت نمیگشایید ؟ (72) یکی از رحمتهای خداوند آن است که شب و روز را برای شما قرار دادند تا در شب آرام گرفته و روز را از فضل خداوند طلب روزی کنید و زندگی کنید زندگی آمیخته از مرگ و زنده شدن است در شب و روز ، شب برای مردن و روز برای زنده شدن بعد از مرگ و تکرار آن، باشد که شکرگزار نعمتهای خداوند شوید (73) که فرمان و سلطنت عالم به فرمان خداوند ورجوع همه خلایق بسوی ایشان است و خداوند خالق با عشق و محبت نا محدود خلق فرمودند (88)

در سوره ی 27 سوره النمل مطرح شده است که : این آیات بزرگ قرآن و کتاب هویدا و مشخص در طبیعت خداست که هدایت و بشارت برای اهل ایمان است (2) همانا ما به داوود و سلیمان مقام دانش عطاکردیم که گفتند ستایش و سپاس خدایی را که ما را به بسیاری از بندگان با ایمانش فضیلت و برتری عطا فرمود (15)(شیعه)

و سلیمان که وارث ملک داوود شد این همان فضل و بخشش آشکار است(بچه وارث ایمان پدر)در زبور حضرت داوود زندگی بعد از مرگ در دنیا قبل از قیامت مطرح شده است بعد از تورات قبل از انجیل(16)

آیا آن کیست که آسمانها و زمین را خلق کرده و از آسمان برای شما باران میفرستد ؟

هرگز شما از پیش خود قادر به زنده کردن خود و گیاهان و موجودات نیستید آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست بلکه بنا به تحقیق نیست ،لیکن این مشرکان از خداوند رو بر می گردانند و روح را در جسم فراموش میکنند (60)

آیا آن کیست ، که زمین را آرامگاه شما، چه در زندگی و چه بعد از مرگ جسمها قرار داد ؟ و در آن مکانهایی که از آنها آب جاری کرد توجه کنید ، آرامگاه در زمین و مطرح شدن آب و فاصله ی بین آب ودو دریا ،مانند جنس نروماده ، با وجود خداوند یکتا خدایی هست ؟ لیکن اکثر مردم براین حقیقت یکتا بودن خداوندوقادرمطلق بودن و خلق فرمودن مخلوقات با آب بعداز مرگ آگاه نیستند (61)

آیا آن خدا نیست ، که متذکر شدگان حقیقت زنده فرمودن خداوند و وجود داشتن خداوند در طبیعت را جانشین بعداز مرگ با آب در اهل زمین قرار می دهند و بعداز مرگ جانشین اهل زمین باشند کسانیکه به خداوند وقدرت ایشان متذکر شده اند آیا باوجود خداوند یکتا خدایی هست ؟ لیکن اندکی از مردم متذکر این حقیقت جانشین شدن باآب میشوند (62)

آیا آن کیست که در تاریکی های جهالت عالم شما را هدایت میکند ؟

خداوند رحم کننده به خوبی ها از طریق رحم مادر (63)

آیا آن کیست که نخست آفرینش را آغاز کرد ؟ آنگاه همه را باز میگرداند چه در دنیا و چه برای قیامت چه بسوی خویش و چه در دنیا برای امتحان تاوقتی که قیامت شود ، آیا آن کیست که به شما از آسمان و در زمین روزی میدهد ؟

آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست ؟ اگر غیراز خداوند توانا در آفرینش مؤثر است بر دعوای خود برهانی و دلیل بیاورید (64)

در همه ی انسانها و زمین جز خدا کسی از عالم غیب آگاه نیست و هیچکس نمیداند که در چه هنگامی زنده و برانگیخته در جسم خواهند شد (65)

برخی از عالم آخرت بی خبر و از مشاهده ی آن جهان کورند و به دنیاپرستی مشغولند (66)

و تکذیب کنندگان زندگی پس از مرگ و کافران در گذشته هم گفتند که آیا هرگاه ما چون مردیم و یکسره خاک شدیم و باز از نوع سراز خاک بیرون می آوریم به ما و قبل از ما به پدران ما وعده های زنده شدن داده شده است این سخنان چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست امروز هم میگویند قیامت هست ولی زنده شدن قبل از قیامت نیست یا برعکس به هر حال کافرین مشرک قدرت خداوند را محدود میدانند و برهانی هم ندارند و دلایل و اسناد بر حق مطرح شده را هم به دلیل سرکشی و جهل بدون دلیل تکذیب میکنند(68)

بدانید این وعده ها که به وقوعش تعجیل دارید به زودی در پی شما آید مسائلی درست مانند خواب، بیهوشی، مرگ در جسمها و مرگ در اولین صور دمیده شده برای قیامت و زنده شدن بعداز اینها (72)

همانا خدای تو درباره ی خلق شدگان دارای فضل و رحمت است ولیکن اکثر مردم شکر نعمت ایشان بجا نمی آورند چون علمشان محدود و دنیا پرست هستند(73)

آیات خداوند را که به آن احاطه ی علمی نیافتید از جهل و خود پرستی و جسم پرستی تکذیب نکنید (83)

آیا کافران ندیدند که ما شب را تاریک برای سکوت و آرامش خلق قرار دادیم مانند زمانی برای مرگ و روز را روشن برای زندگی بعداز مرگ و تکرار آن، همانا این وضع تکرار در شب و روز آیات و نشانه های قدرت الهی برای اهل ایمان پدیدار است (86)

و روزیکه در صور دمیده شود کافران حق همه ذلیل به صحرای قیامت درآیند (87)

ستایش مخصوص خداوند بزرگ است که بزودی آیات قدرتش را به عالمیان ارائه خواهد داد( قرآن جدید برای هدایت اهل ایمان و یکتا پرستی) و خداوند هرگز قافل از کردار شما نیست پس بر ایشان شرک نیاورید (93)

در سوره ی 26 سوره الشعرا مطرح شده است که : آیا کافران در زمین به دیده ی عبرت نظر نکردند که ما چقدر انواع گوناگون نباتات از آن برویانیدیم و مسائل مربوط به زوج و زنده شدن (7) در این کار آیت خدا آشکار است و باز اکثر اینان به قدرت خداوند ایمان نمی آورند (8) همانا پروردگار تو بسیار مقتدر و مهربان است (9) توجه کنید در آیه ی 81 حضرت ابراهیم فرمودند که همانا خداییکه مرا می میراند (یمیتنی) در جسم میت و بعد زنده میگرداند (یحیین) (81)

83 ملحق شدن حضرت ابراهیم به بنداگان صالح هم در دنیا است و هم در آخرت توجه کنید: دین اسلام از حضرت ابراهیم شروع شد و از آن زمان شرک نیاوردن به خداوند و یکتاپرستی و دوری از دنیا پرستی مطرح بود حتی زندگی بعداز مرگ و خانه خدا را برای مسلمانان به امر خداوند بنا کردند که این خود بزرگترین معجزه است که باید تحقیق و تحصیل شود تا علمش مشخص شود

و در جهنم تکذیب کنندگان حق به مجادله و خصومت با یکدیگر گویند (96) به خدا قسم که ما در گمراهی بسیار آشکاری بودیم (97) ای کاش که بار دیگر به دنیا باز میگشتیم تا ایمان می آوردیم (102) ولی وقتی قیامت شده باشد دیگر عالم غیبی در کار نیست که ایمان بیاورند لیکن حال ایمان بیاورید و روح خود را باور کرده و فقط به جسم توجه نکنید و اجازه دهید روح خوبیها را درک کند نیاز انسان خداست، عشق خدا، جاودانگی خداست، بی نیازی خداستدر این آیه عبرت است ولیکن اکثر مردم باز ایمان نمی آورند (103) همانا خدای روح و جسم بندگان بسیار مقتدر و مهربان است(104)

در سوره ی 25 الفرقان مطرح شده است که : آیا ندیدی که لطف خداوند چگونه سایه ی ایمان را به آنکه میخواهد علم را، ساکن کرد و بر سر عالمیان این نور را بگسترانید آنگاه آفتاب را به آن دلیل قرار دادیم(حق را) (45) سپس آن آفتاب را به سوی خود تدریجا قبض میکنیم (46) و اوست خداییکه ظلمت شب را برای شما لباس گردانید و خواب را مایه ی آرامش و مرگ موقت در دنیا و روز روشن را برای کار و معشیت زنده بودن و زندگی مقرر داشت توجه کنید:حتی طبیعت هم محدود نیست مگر اینکه ما از سر محدود بودن علم خود چیزی را محدود بدانیم (47) و اوست خداییکه بادها را برای بشارت رحمت خود (آب) فرستاد چه برای گیاه و چه برای انسان تا به آن آب زمین خشک و مرده را زنده سازیم شباهتی است برای مثال زنده شدن پس از مرگ در دنیا مانند زمین و زمینیان و گیاهان بسیاری را پرورش دهد (49) و ما تغییرات باد و باران را و شباهت بین زنده شدن با آب و این همه مثال ها را آوردیم تا پند گرفته و متذکر حق شوند لیکن اکثر مردم جز راه کفر و لجبازی پیش نگرفتند (50)

و اوست خداییکه دو دریا را به هم در آمیخت که همیشه از هم منفصل و جدا باشند مانند دو جنس نر و ماده (53) و اوست خداییکه از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی و بستگی و ازدواج را قرار داد و خدای تو برهر چیز قادر است با همین ازدواج روح آدمزادگان را تولید از دوجنس به جسم بفرستند در حدود چهارماهگی و با این نوع خلقت بدیها را از بین برده و حق خود را پایدار میفرمایند هر چقدر هم که کافران مکر کنند باز خواهند مرد وبه مشیت خود هر نسلی از بشر را که بخواهند در زمین جانشین میگرداند و مقام از جان گذشتگان و جهادگران بهترین مکان در جانشینی است در عدالت خدا (54)

و باید به خداوند زنده ی ابدی که هرگز نمیمیرد و خالق روح ابدیست توکل کرد و به ستایش ذات پاک ایشان ، تسبیح و تنزیه گفت (58)

بزرگوار آن خدایی است که در آسمان چراغ روشن خورشید و ماه بازگردنده را روشن ساخت (61)

و اوست خداییکه شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای آنکس که خواهد به شب یا روز متذکر شود یا برای این جانشین شدن و زنده شدن شکر خداوند قادر و مهربان را بجای آرد (62) و اهل ایمان هستند که هرگاه متذکر آیات خدای خود شوند کر و کورانه در آیات ننگرند و بر مقام معرفت و ایمانشان بیفزایند (73) و گویند به خدای روح خود ایمان داریم پروردگارا مارا از جفتمان فرزندانی رحمت فرما که مایه ی چشم روشنی ما باشند و ما را پیشوای اهل تقوا قرار ده (74)


به نام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره ی 31 سوره لقمان مطرح شده است که : هرگاه بر این مردم تلاوت آیات حق قرآن شود چنان با غرور و تکبّر پشت گردانند گویی هیچ آن آیات قرآن الهی را نشنیده اند پنداری از هردو گوش کر هستند این کران را به عذاب دردناک بشارت ده (7)

خداوند در روی زمین انواع مختلف حیوانات را منتشر و پراکنده ساخت

با آب و هم از آسمان آب باران فرود آوردیم و به آن آب نباتات گوناگون برویانیدیم حتی بعداز هر بار مردن در یک جسم (10) بلکه ستمکاران آشکارا در گمراهی هستند (11) و ما به لقمان مقام علم و حکمت عطا کردیم که خدا را شکر کن که هر کس شکر حق گوید به نفع خود اوست (12)

ما به انسانی سفارش کردیم که در حق پدر ومادر نیکی کن بخصوص مادر(تایید شباهت گیاهان در زنده شدن با آب پس از مرگ) که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدت دو سال که بچه را ازشیر باز گرفته هر روز بر رنج و ناتوانی اش بیفزوده ، بسیار نیکی و سپاسگذاری کن و نخست شکرمن که خالق خلق کننده ی جسم با آب و فرستاننده روح منعمم و آنگه بعد از من ،شکر پدر ومادر بجای آور که باعث بوجود آمدن جسم بچه از طرف خداوند بزرگ میشوند و این مقام بالایی است،و بازگشت خلق به سوی من خواهد بود (14)

که پس از مرگ رجوع شما به سوی من است و من شما را به پاداش اعمالتان در جسمهای قبلی و بعدی و قیامت آگاه خواهم ساخت (15)

برخی از مردم بی خبر از کتاب روشن حق از روی جهالت و گمراهی در دین خدا قرآن مجادله میکنند

بدانید که این بازگشت برای هدایت مطرح شده است و هر چه هست فقط قدرت خداست(20)

و چون به این مردم گفته شود بیاید و از کتابی که خداوند فرستاده پیروی کنید جواب دهند ما تنها ازراهی که پدرانمان را در آن یافتیم پیروی میکنیم و عقل کار نمیبندند

که این آیه برای امروز و عصر ما هم قابل استفاده است .

آیا هر چند پدرانتان را شیاطین افکارشان ،به آتش دوزخ بخوانند باز از آنها پیروی میکنید دنیا طلب هستید یا خداوند را دوست میدارید و عدالت را قبول میکنید (21)

و اگر درخت روی زمین قلم شود و آب دریا به اضافه هفت دریای دیگر برای نوشتن مداد شود باز نگارش کلمات خدا قرآن نا تمام بماند و همانا خداوند دارای اقتدار و حکمت است (27)(هر آیه ای معنی فراوان به حق دارد)

خلقت و بعثت همه شما جز یک تن واحد نیست که همانا خداوند شنوا و بینا به احوال خلق است (28)(همین آیه فراوان معنی دارد که کاملا قابل فهم نیست و در آینده مفهومتر میشود)

آیا ندیدید که خدا شب را در روز و روز را در شب داخل کند ، و خورشید و ماه بازگردنده را مسخر فرمود و هر یک را تا وقت معینی تا قبل از قیامت و در شبانه روز که در بازگشت و گردش است

که خداوند به هر چه میکنید کاملا آگاه هستند (29)(پس تکذیب بدون سند در آیات خدا نکنید)

به دین سبب است که خدای یکتا حق مطلق است ( فرصت عطا میفرمایند و آیات را محفوظ میکنند) (30)

خداوند بعضی از آیات قدرت خویش را می نمایاند که همانا در این کار عجایب حکمتهای خداوند در هر شخص صبور در بلا و شکر گذارنعمت خدا پدیدار است (31)

پس شما را زندگانی دنیا فریب ندهد و مغرورتان نگرداند (33)

اوست که باران را فرو بارد و با آب آنچه از نر و ماده ، زشت و زیبا که در رحم ها آبستن است و بار گیرد میداند خدا ، و هیچکس نمیداند که فردا چه خواهد شد و هیچکس نمیداند که به کدام سرزمین مرگش فرا میرسد و در کدام سرزمین به دنیا میآید پس خداوند به همه چیز داناست و بر کلیه ی اسرار و دقایق عالم آگاه است (34)( در این آیه اشاره است به زنده شدن پس از مرگ با آب نطفه و رحم)

با تشکر


بنام خداوند بخشاینده ومهربان

در سوره ی 35 سوره فاطر مطرح شده است که : خداست آنکه بادها را بفرستد تا ابرها را برانگیزد و آن ابر را ما به شهر و دیار مرده برانیم و به بارانش زمین را پس از مرگ زنده گردانیم و نشر مردگان هم همینگونه است ( 9)(نشر و انتشار مردگان هم همینگونه است با آب زنده میشوندپس از مرگ)

، هرکه طالب عزت است ، تمام عزت خاص خدا است (10)

خداوند شما نوع بشر را نخست از خاک بیافرید (وقتی که مرده بودید تبدیل به خاک شدید و زنده شدید پس از مرگ و از خاک خلق شدید و چگونه زنده شدن و منتشرشدن مرده با) و سپس از نطفه خلق کرد و بعداز آن شما را جفت قرار داد و آنچه ن بار گیرند (در رحم و با آب نطفه بچه) و بزایند ، جز به علم و اراده ی خداوند این به دنیا آمدن و زائیدن نخواهد بود و کسی عمر طولانی نکند یا از عمرش نکاهد جزآنکه همه در کتاب ثبت میشود و این کار بر خداوند قادر بسیار آسان است (11)

و هرگز آن دو آب دریا که آب این یک گوارا و شیرین و آن دگر تلخ و شور است یکسان نیستند، باشد که شکرگذار گردید (هرگز کسانی که این حقایق را تصدیق میکنند با کسانی که تکذیب میکنند برابر نیستند)(12) خداست که شب را درون روز پنهان سازد و روز را درون پرده ی سیاه شب و خورشید و ماه را خلق کرده اند ، تا هر یک به مقدار معین و مدار خاصی و زمان مشخص شده ای بازگشت میکنند، ایشان خداوند آفریننده ی شما هستند و همه ملک هستی از ایشان است (13)

و هیچکس مانند خدای توانا تو را به حقیقت آگاه نگردانید (14)

ای مردم شما همه به خداوند نیازمند هستید و تنها خداست که بی نیاز و ستوده صفات است (15)

اگر بخواهد همه ی شما را به دریای نیستی و مرگ فرستد و خلقی از نوع و متولد شدن از آب به عرصه ی وجود آورند (16)

و هیچ اینکار بر خدا دشوار نیست (17)

و هرگز کور و بینا یکسان نیست (19)

و تاریکی با نور مساوی نخواهد بود (20)

و هرگز آفتاب و سایه هم مرتبه نباشند(21)

و خداوند هرکس را بخواهند ، شنوای کلام حق سازد و آنکس را که در گورستان فرو رفته هرگز شنوا نتوانی کرد (22)

آیا ندیدی که خداوند باران را از آسمان فرود آورد و به آن آب انواع میوه های گوناگون و رنگارنگ پدیدآورد مثل آدمی که با آب نطفه به صورتهای مختلف خلق شده است و در زمین از کوهها راه زیاد و اصناف و رنگهای مختلف سفید و قرمز و سیاه خلقت فرمود (27)

(انسان با چند رنگ مختلف و جنسیت مختلف در راههای مختلف) تنها مردم دانا و مطیع و خداترس هستند که تصدیق حق و عمل میکنند (28)

تا خدا به آنها پاداش کامل عطا فرماید و از فضل و کرم باز به ثوابشان و زندگیشان بیفزاید، که خدا بسیار آمرزنده وبه شکرگزاران احسان کننده هستند (30)

و آنانکه کافر شدند، عذاب آنها آتش جهنم است که نه به پایان رسد که تا بمیرند ونه تخفیف یابد تا آسوده شوند ، اینگونه هر کافر لجوجی را کیفر میکنیم (36)

آن تکذیب کنندگان حق در آتش جهنم فریاد و ناله کنند که، پروردگارا ما را از این عذاب بیرون آور تا برخلاف گذشته در دنیا به اعمال نیک بپردازیم جواب در جهنم این است که آیا شما را عمری مهلت در دنیا ندادیم و رسولان را بر شما نفرستادیم تا هرکه قابل پند و تذکر شنیدن است متذکر شود پس امروز بعداز آنهمه زمانها که در دنیا به شما داده شد عذاب جهنم را بچشید که ستمکاران را هیچ یار و نجات دهنده ای نخواهد بود (37)

اوست خداییکه شما آدمیان را در زمین جانشین یکدیگر پس از مرگ قرار داد اینک هرکس کافر شود زیان کفربرخود اوست (39)جانشین شدن برای یک روح در جسمهای مختلف هم هست

بلکه ستمکاران را هیچ حجت و سندی جز وعده ی دروغی که با آن یکدیگر را میفریبند چیزی در دست نیست (40)(دلیلی برای رد این معجزه ندارند مگر جهلی باعث اشتباه آنها باشد)

و اگر خداوند کردار زشت خلق را در دنیا معاخذه کامل کند در پشت زمین هیچ جنبنده ای باقی نگذارد ولیکن کیفر خلق را برای امتحان تابه قیامت به تأخیر می افکند تا به وقت معین و چون هنگام مرگ مردمی فرامیرسد خداوند به احوال بندگانش کاملا آگاه است (45)

در سوره ی 34 سوره سبا مطرح شده است که : ستایش مخصوص خداست که هرچه درون زمین رود و هرچه از زمین بیرون آید و هرچه از آسمان فرود آید و هرچه بر آسمان بالا رود همه را میداند و اوست که بر بندگان مهربان و بخشاینده است (2) توجه کنید : منظور از در درون شدن و هرچه از زمین بیرون آید فقط گیاه نیست چراکه در آخر آیه مطرح شده است که بر بندگان مهربان و بخشاینده است ، انسانی از زمین به در آید و درون زمین رود و روح در آسمان فرودآید و بعداز مرگ برآسمان بالا رود به مانند آب باران ، مقدار ذره یا کمتر و بیشتر از ذره ای از موجودات عالم در همه ی آسمانها و زمین نیست جزآنکه در کتاب قرآن بیان و آشکار است (3) آنانکه در محو و نابود ساختن آیات ما سعی و کوشش کردند تا مگر ما را ناتوان کنند برآنها عذاب سخت و دردناک خواهد بود (5) و کافران به تمسخر و استهزاء به مردم گویند که آیا میخواهید شما را به مردی رهبری کنیم که میگوید شما پس از آنکه مردید و ذرات جسمتان متفرق و پراکنده گردید از نوع باز زنده خواهید شد از نو(7) آیا این مرد ندانسته به خدا دروغ بسته است؟

آنانکه به عالم غیب ایمان نیاوردند در قیامت در عذاب و در دنیا در گمراهی دور از نجات گرفتارند (8)

آیا به آسمان و زمین که بر آنها از پیش و پس احاطه کرده نمینگرندکافران ، و اگر ما بخواهیم آنها را به زمین فرو میبریم یا یک قطعه از آسمان را بر سرشان فرود می آوریم ( زنده میکنیم روح میفرستیم) در این آیت حکمت و قدرت ما بر هر بنده ی خدا شناس و با اخلاصی به خوبی پدیدار است (9)

و ما خط و بهره ی حضرت داوود که در زبور حضرت داوود در بعداز تورات زنده شدن پس از مرگ در دنیا را پدیدار ساختیم بنا بر همین کتاب آنانکه به انجیل ایمان دارند به زنده شدن پس از مرگ در دنیا هم ایمان دارند و ما خط و بهره ی داوود را به فضل و کرم خود کاملا افزودیم و امر کردیم ای مرغان شما نیز با تسبیح و نغمه ی الهی داوود هم آهنگ شوید این یک مثال است برای دستور به بشربرای هدایت (10) اینک ای آل داوود شکر و ستایش خدا بجای آورید و از بندگان من عده ی بسیار کمی شکرگزاری میکنند (12)

در سوره ی 33 سوره ی الاحزاب مطرح شده است که : خدا در درون یک مرد دو قلب قرار نداده و نیز نتان را که مادر بخوانید در هنگام بارداری قلبی برای بچه در رحم مادر بوجودمی آوریم این عرض امانت برای این بود که( زنده شدن با آب برای امتحان ) خدا مرد و زن منافق و مرد و زن مشرک را بعداز امتحان کلی به قهر و عذاب گرفتار کند چون که خداوند بزرگ از روح خود و از خوبیها برای انسانها خواستند و اگر کسی جاهل باشد و مطیع خوبی نباشد خود به خود ستم میکند واز مرد و زن مؤمن در گذرد که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است (73)

در سوره ی 32 سوره السجده مطرح شده است که : خداوند هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد و آدمیان را نخست از خاک بیافرید (7) آنگاه خلقت نژاد نوع بشر را از آب بی قدر منی مقرر گردانید (8) پس آنرا نیکو بیاراست و درحدود چهار ماهگی از روح خود در آن بدمید و شما را دارای چشم وگوش و قلب با حس و هوش گردانید باز بسیار اندک شکر و سپاس گزاری حق میکنید (9)(اشاره)

کافران گویند که آیا پس از آنکه ما در زمین نابود شدیم باز از نوع در زمین زنده خواهیم شد، توجه کنید : در زمین نابود شدیم باز از نوع زنده خواهیم شد در این آیه به صورت مستقیم بیان شده است بله(معجزه)

یعنی شما در زمین زنده میشوید بل به معنی تایید است و این آیه اشاره به قیامت هم دارد پس بل یعنی بله و در آیه قبل اشاره به نوع زنده شدن پس از مرگ در دنیا هم کرده با آب بیقدر منی (معجزه)

لیکن آنها به شهود( تایید خداوند در آیات) لقاء ( پرورش و خلقت ) خدایشان کافرند (10)

کافرانی که هنوز هلاک نشده اند و ممکن است به عالم غیب ایمان بیاورند را بگو فرشته ی مرگ که مأمور قبض روح شماست جان شما را خواهد گرفت و بعداز مرگ در جسم روح، شما بسوی خدای خود باز میگردید (11)

و اگر تو حال بدکاران تکذیب کننده را ببینی که چگونه در حضور خدای خود سربه زیر و ذلیلند و گویند پروردگارا اینک عذاب تو را در قبل از قیامت به چشم دیدیم و به گوش گرفتیم ، مارا به دنیا بازگردان تا از آن پس صالح و نیکوکار شویم که اکنون به چشم یقین مشاهده کردیم حق را (12)

ولی اگر ما به مشیت ازلی میخواستیم هر نفسی را به کمال هدایتش میرساندیم ولیکن وقتی به دنیا باز میگردند قلب از نوع ساخته میشود ، مغز از نوع ساخته میشود و جسم از نوع متولد میشود و هیچ در یاد ندارید روح خود را، چرا که باید به عالم ندیده و عالم غیب ایمان بیاورد تا که اشرف مخلوقات گردد پس باید به روح خود بیشتر توجه کنیم این سند را آویزه ی گوش خود کنید پس روزیکه قیامت شود در جهنم شما عذاب را به کیفر غفلت از ملاقات این روزتان بچشید که ما هم شما را فراموش کردیم ،

چون شما روح خود را فراموش کردید

بچشید ستمی را که به خود کردید و حکم خداوند را از یاد بردید گویا خدارا فراموش کردید (14)

تنها کسانیکه به آیات ما ایمان می آورند و زندگی پس از مرگ در دنیا و قیامت را قبول میکنند آنان هستند که چون متذکر شوند زنده شدن را به سجده رخ بر خاک نهند و به تسبیح و تنزیه، ستایش پروردگار کنند و به کبر و تکذیب سر از فرمان حق هرگز نکشند (15)

هیچکس نمیداند پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذتهای بی نهایت و مکرری است که روشنی بخش دیده ی آنهاست در عالم ،بر ایمان آورده ذخیره شده است (17)

کدامین کس در عالم از آنکس که به آیات خدا پند و تذکرش دادند و باز اعراض و تکذیب کرد ستمکارتر است البته ما از بدکاران انتقام خواهیم گرفت (22)

البته خدای تو در روز قیامت در آنچه این مردم اختلاف انگیختند حکم خواهد کرد زنده شدن یا زنده نشدن (25)

چراکه گروهی که تکذیب کننده ی حق هستند با گروهی که ایمان دارند به عالم غیب ،مخالف هستند و شک و اختلاف برمی انگیزند البته در هلاک پیشینیان آیات پند و عبرت خلق است آیا بازهم سخن حق نمیشنوند ؟

(26)

آیا ندیدند که ما آب باران را بسوی زمین خشک و مرده ی بی آب و گیاه میبریم تا که حاصلی میرویانیم آیا بازهم چشم بصیرت نمیگشایند ؟(27)(اشاره به شباهت انسان و گیاه در زنده شدن پس از مرگ در دنیا با آب)


به نام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره ی 36 سوره یس مطرح شده است که: به راستی آن گروه قابل اندرز که پیرو آیات قرآن شده و از خدای مهربان در خلوت میترسند اینان را به مغفرت خدا و پاداش با لطف و کرم خداوند بشارت باد (11)

ما مردگان را باز زنده میکنیم (زنده کردن مردگان باز پس از مرگ در دنیا و قیامت و این اشاره مستقیم است و کسی نمیتواند بگوید باز زنده کردن مردگان مربوط به دنیا نیست)) ما مردگان را باز زنده میگردانیم وکردار گذشتگان یعنی اعمال در جسم های قبلی و آثار وجودی آینده ی آنها را یعنی زندگیهای بعدی روح در جسمهای وجودش ، در جسم های بعدی همه را در نامه ی اعمال آنها ثبت خواهیم کرد و در لوح محفوظ و آشکار همه ی اعمال یک روح در جسم های مختلف را به شماره می آوریم (12)

این سوره و این آیه یکی از محکمترین آیات مطرح شده برای موضوع اصلی ما زندگی پس از مرگ در دنیا و قبل از قیامت است و هیچ وقت زنده شدن برای قیامت را هم تکذیب نکرده و کلام هیچ کدام از رسولان خداوند را زیر سوال نمیبرد و کردار گذشتگان اگر به نامه اعمال روح ربطی ندارد پس نباید در نامه اعمال ثیت شود و اعمال آیندگان نباید در نامه اعمال روح ها به شماره بیاید و این هم به یک روح مربوط میشود و هم به همه روحها پس بعد از مرگ در دنیا برای امتحان و ثبت اعمال زنده میشویم

آیا ندیدید چه بسیار طوایفی را پیش از شما هلاک کردیم که دیگر ابدا به دیار شما بازنگشتند (31)

و هیچکس نیست ، جزآنکه همه نزد خداوند بزرگ حاضر میشوند (32)

و یک برهان این است که ما زمین مرده را زنده کرده (مانند شما بشر که بعداز مرگ زنده میشوید در زمین ) و در آن زمین (مانند شما بشراز آب) دانه که قوت روزی خلق شود میرویانیم (33)

پس زنده شدن بشر بعداز مرگ مانند دانه در زمین است و در زمین باغها از نخل خرما و انگور قرار دادیم و در آن چشمه های آب جاری قرار دادیم (34)( جفت چشمه جاری برای به وجود آمدن جنین هستند شباهت بین انسان و گیاه در زنده شدن با آب در دنیا و گیاهانی مثل انگور که هربار ببرندشان باز برویند مانند انسان که هر با بمیرد باز زنده شود تا مردم از میوه ی آن در دنیا تناول کنند وامتحان شوند و از انواع غذاها که با دست خود به عمل می آورند و فرزندانی که به دست خود به عمل می آورند آیا شکر این نعمتها به جا آورید (35)

پاک و منزه است خدایی که همه ی ممکنات عالم را جفت و دوتایی آفرید برای زنده شدن و باقی ماندن چه این آفریده شدن نباتات و گیاهان باشند و چه از نفس های بشر مثل زن و شوهر و دیگر مخلوقات که شما از آن آگه نیستید (36)

و برهان دیگر برای مردم اثبات حق و درستی کلام قرآن ، وجود شب است که در آن مرگ موقت خواب دنیا اتفاق می افتد و جفت زن و شوهر در شب کنارهم بیشتر از هر وقت ساعات روز می مانند و برهان دیگر شب است که ما چون روز را از آن برمیگردانیم و این تا قیامت تکرار میشود ، شب وقت مرگ موقت است و روز هم به دنیا آمدن و زندگی کردن بعداز آن مرگ موقت است تا قیامت و وجود شب که ما چون روز را از آن برمیگردانیم، ناگه همه روز را تاریکی فرا گیرد و بعداز روز و زنده بودن و زندگی ناگهان همه را تاریکی شب و مرگ فرارسد و بدون اختیار آدمی باید بخوابد چون این یک مرگ مشخص شده است کافران اگر توانایی دارند نخواستیم نمیرند اگر میتوانند نخوابند (37)

و برهان دیگر خورشید است که بر مدار مشخص خود دائم بی هیچ اختلاف به بازگشت است و تکرار بازگشت خورشید توانایی خداوند است ، خداوندی که توانایی بازگشت خورشید را به طوری دقیق دارند توانایی تکرار و بازگشت زندگی پس از مرگ در دنیا را نیز دارند و این قدرت خداوند دانای مقتدر است(38)

و نیز گردش ماه هم یکی دیگر از برهانهای ثابت کننده این کلام حق است و بازگشتن ماه هم یکی دیگر از مثالهایی است که شباهت بازگشتن انسان به دنیا را دارد بعد از رفتن وفنا و نیز گردش ماه را که در منازل معین مقدر کردیم تا مانند شاخه ی خرما بازگردید و بر قدرت حق برهان دیگری است که بازگشت در زمان معین شده است و ماه وشاخه خرما مانند اهل ایمان است که بسوی خدای خود با تصدیق حق بازگشت میکنند و یا باز زنده میشوند در دنیا(39)

، نه خورشید را شاید که به ماه فرا رسد و نه شب بر روز سبقت گیرد و هریک در مدار معینی در بازگشتن به دور خود هستند مانند زمان امتحان در جسمها (40)

و برهان دیگر آنکه ما نژاد و نسل بشر را اگر بخواهیم به دریای هلاک غرق میکنیم که هرگز فریاد خواهی ندارندو یا راه نجاتی نخواهند یافت (43)

مگر باز لطف و رحمت ما آنها را نجات دهد و تا وقت معین بهره ی زندگی بخشد تا قیامت یا لحظه مرگ(44)

ومردم باید که در گذشته و آینده قبل و بعداز زندگی در جسمی که هستید اندیشه کنید شاید مورد لطف رحمت خدا قرار گیرید (45)

و بر این مردم هیچ از آیات قدرت الهی نیاید جز آنکه از آن اعراضو تکذیب کنند (46)

و ما هر کس را عمر دراز دادیم در پیری در خلقتش بکاستیم آیا تعقل نمیکنید (68)( وقتی که پیر میشویم عقل خود را از دست میدهیم و مکلف به قبول حق نمیشویم

آیا انسان ندید که ما او را از آب نطفه خلق کردیم ، حال تکذیب میکند حق را آنوقت دشمنی با قدرت آشکار ما میکند (77)

و برای ما مثلی زده شده که کافر گفت این استخوانها ی پوسیده ی ما را باز چه کسی زنده میکند (78)

،پس بدانید که آن خدایی زنده میکند که اول بارهم آنها را حیات بخشید (79)(با آب نطفه)

و خداوند به هر خلقت کردن ،دانایی و توانایی دارند (79)

آن خدایی که از درخت سبز برای شما آتش قرار داده اند (80)

شباهت زنده شدن پس از مرگ گیاه با انسان

آن خداییکه خلقت با عظمت آسمانها و زمین را آفرید فکر نکنید که به آفرینش به مانند آفرینش مانند شما قادر نیست (از آب نطفه همانند اول که در این جسم خلق شدیم) آری قادر هستند خداوند بزرگ ،که ایشان آفریننده ی دانا هستند (81)

به فرمان نافذ خداوند چون وقتی اراده ی خلقت چیزی را کنند ،به محض اینکه گویند موجود باش ، بلافاصله موجود خواهد شد (82)

، پس منزه و پاک خداییکه زنده شدن و مردن ، ملکوت هر موجودی به دست قدرت ایشان است و بازگشت ما همه خلایق بعداز هر مرگی به سوی خداوند آفریننده ی روح و آفریننده ی جسمبازگردنده است (83)


به نام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره ی 44 سوره الدخان مطرح شده است که : در عالم هیچ خدایی غیر از خداوند بزرگ نیست، خلق را ایشان زنده میگردانند و میمیرانند که ایشان خدای آفریننده ی شما و پدران پیشین شما هستند (8)

آیات و معجزاتی برای یهودیان به دست موسی آوردیم که در آن کاملا آزمایش شوند (33) ( منظور اینکه با این آیات و قبول کردن معاد بدون محدودیت در حال آزمایش هستید)

همانا اینان البته خواهند گفت (34)

که ما جز این مرگ اول دیگر هیچ زنده نخواهیم کرد (35)(در دنیا)

(زیر سوال بردن توانایی خداوند)

پس پدران ما را اگر راست میگوئید بیاورید (36)

آیا آنها قوی تر هستند یا قوم و اقوام پیش ازآنها که بسیار مردم بدکار و مجرمی بودند و ما همه ی آنها را هلاک کردیم (37)

ما آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست به بازیچه خلق نکردیم (38)(برای مشخص شدن اشرف مخلوقات خلق شد و طبیعتا محدود و ناقص نیست)

به حق و از روی مصلحت و حکمت آفریدیم ولیکن اکثر مردم از آن آگاه نیستند (39)

که خداوند رحم کننده از طریق رحم به آنها رحم میکنند (رحم الله) و آنانکه متقی و خداترس بودند در بهشت وارد شوند و جز آن مرگ دنیا دیگر هیچ طعم مرگ در بهشت نمیچشند (مرگ و زندگی برای امتحان شدن در دنیا است و اینجا عنوان نشده است که در دنیا فقط یک بار زنده میشوند و مرگ اول اشاره به مرگ در دنیا دارد و با توجه به آیات قبل و بعد و ایمان قابل فهم میشود وگرنه منکرین شعور فهم ندارند)

و جاودان زندگی میکنند این فضل و رحمت خدای تو است و همین راه به حقیقت سعادت و فیروزی بزرگی است (57)

و ما این قرآن را به زبان تو آسان کردیم تا مگر متذکر حقایق آن شوند (58)

در سوره ی 43 سوره الخوف مطرح شده است که : خداوند است که زمین را مهدی برای آسایش شما بندگان قرار دادند و در آن راهها برای شما پدید آورد تا اینکه شما در این راههای مختلف هدایت یابید (10) (اشاره به تغییر زمان و تغییر مکان و تغییر جنسیت و تغییر امتحانات و تغییر جسم)

آن خدائیکه از باران آسمان ،آبی به مقدار اندازه نازل فرمودند و با آن آب صحرا و دیار مرده ی خشک را بعداز مرگ زنده گردانیدند و همینگونه مردگان را( از آب نطفه )از قبرها بیرون می آورند (11) ( اشاره مستقیم برای اهل ایمان)

آن خدائیکه همه ی موجودات عالم را جفت نر و ماده آفریدند و آبی بین آنها خلق نمودند( برای زنده شدن پس از مرگ)

برای سواری شما بندگان در کشتیها ی دنیا آب مقرر فرمودند ، تا به کمال برسید (12)

(سوار شدن در کشتی انسان را به کمال نمیرساند توجه به آب و نوع زنده شدن پس از مرگ ، ایمان به اشاره قرآن است و به کمال میرساند)

و بازگشت ما البته به سوی خدای روح ما خواهد بود خداوندی که معشیت و معاش ما به دست ایشان است (14)

و اگر از مشرکان که شرک می آورند باز پرسی که آنها را چه کسی آفریده است به یقین جواب دهند خداوند بزرگ آفریده است پس چرا از خدای خلق رو برگردانند (و آیاتش را قبول نمیکنند) (87) چون تبدیل به شیطان شدند و این بدترین خوف است برای بشر

در سوره ی 42 سوره الشوری مطرح شده است که : آیا مشرکان غیر خدا را یار و دوستدار خود برگرفتند و حال آنکه مشخص است دوست و یاور بندگان خداست و اوست که مردگان را بعداز مرگ( با آب تا قبل از قیامت در دنیا جانشین میکند و روزی میدهد )زنده میکند و ایشان به هر چیز تواناست (9)

و آنچه را که در آن اختلاف و نزاع میکنید(یعنی حکم زندگی پس از مرگ در دنیا یا آخرت) حکم آن به خدا نزدیکتر است و خداوند تصمیم گیرنده هستند همان خدایی که پروردگار من است و بر ایشان توکل کرده و به درگاه ایشان با فروتنی باز میگردیم (10)

خدای آفریننده زمین و آسمانها برای شما آدمیان از جنس خودتان ، ن را هم جفت شما قرار دادند و نیز چهارپایان را جفت آفریدند تا با این ازدواج شما را خلق بیشمار کند آن خدای یکتا را هیچ مثل و مانندی نیست و شنوا و بیناست (11)

کلید آسمانها و زمین اوراست و هرکس را بخواهند ثروت زیاد دهند و هرکس را بخواهند تنگ روزی میکنند(12)(اوست که مردگان را پس از مرگ با جفت زنده میکند و اختلاف ما در این است و اصلا مهم نیست که شما چه میگویید این حق است و ثابت شد برای اهل ایمان)

آنان که پس از گذشتگان وارث کتاب آسمانی(قرآن) شدند سخت در شک و ریب بماندند (14)

، آنانکه در قدرت خدا جدل و احتجاج برانگیزند پیمان آنها نزد خدا لغو و باطل است (16)

اوست خدایی که باران را پس از ناامیدی خلق میفرستد و رحمت خود را فراوان میگرداند که خداوند به احوال بندگان بصیر و آگاه است (28)

و از جمله آیات خلقت خداوند زمین و آسمانهاست و هم آنچه در آنها، از انواع جنبندگان پراکنده است و خداوند بر جمع آوری آنچه پراکنده است هر وقت بخواهد قادر است (29)

و یکی از آیات و قدرت الهی سیر و گردش بر روی آب است (32)

و آنانکه در آیات ما راه جدال و انکار می پیمایند، میدانند که بر آنها از قهر و عذاب ما هیچ مفرنجانی نیست (35)

خداست تنها مالک زمین و آسمانها ، هرچه بخواهد می آفریند به هرکس که بخواهند فرزند پسر عطا میگردانند (49)

یا در یک رحم دو نوع فرزند پسر و دختر قرار میدهند و هر کس را بخواهند عقیم میگردانند که خداوند دانا و توانا هستند (50)

همه این آیه ها اشاره دارد به زنده شدن پس از مرگ در دنیا و اشاره غیر مستقیم است بنا به آیات قبلی و برای این اشاره غیر مستقیم است که تا کنون کشف نشود یا معجزه باشد یا اهل ایمان متوجه شوند و این قدرت خداوند است

در سوره ی 41 سوره فصلت مطرح شده است که : این سفره ی احسان را خدای غفور مهربان برای شما گسترده (32)

در جهان از آنکه خلق خدا را بسوی خدا خواند و نیکوکار گردید و گفت من تسلیم خدا هستم و به ایشان شرک نیاوریم کدام کس بهتر و نیکوکارتر است؟ (33)

و از جمله آیات قدرت الهی خلقت شب و روز (بازگردنده، شب، خواب مرگ موقت در دنیا یا رابطه ی دو جنس در آرامش و روز که باعث زنده شدن و امتحان میشود )و خورشید و ماه بازگردنده ، و نباید هرگز برای خورشید و ماه سجده ی پرستش کنید (37)

و از جمله آیات قدرت الهی، آنکه زمین را بنگری مطیع که چون برآن آب باران فرودآوریم گیاه برآورد و زنده شود و اهتزاز و نشاط و خرمی یابد، آری آنکس که زمین را با آب باران زنده کند پس از مرگ مردگان راهم ایشان زنده گردانند با اشاره به آب که ایشان برهر چیز قادر هستند (39)

آنانکه در آیات قدرت ما سخت راه کفرو تکذیب پیمودند، هرگز از نظر ما پنهان نیستند (40)

هیچ میوه ای از غنچه ی خود بیرون نیاید و هیچ آبستنی ( رحم مادر) بار برندارد و نزاید مگر به علم ازلی خداوند،( توجه کنید بازگیاهان و انسان برای زنده شدن پس از مرگ در یک جا مثال زده شده است و توجه به این داشته باشید که گیاهان در دنیا بعداز مرگ زنده میشوند با آب و اسرار به این موضوع در قرآن که معجزه روشن برای اهل ایمان است ) (47)

ای کافران چه میپندارید اگر این بیان ( زندگی پس از مرگ در دنیا) از جانب خداوند باشد و شما به قرآن کافر شده باشید آیا گمراه تر از آنکه به ستم و تکذیب دور از راه سعادت گردید در جهان کسی تواند بود؟ (52) ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان ونفسهای بندگان کاملا هویدا و روشن میگردانیم تا ظاهر و آشکار شود که به حق است (53) ای اهل ایمان بدانید که کافران از لقای (زنده کردن) خدای خود در شک و انکارند و باز بدانید که خداوند بر همه ی موجودات عالم احاطه ی علمی کامل دارند (54)


به نام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره ی (53 )سوره النجم مطرح شده است که : خداوند به حال شما بندگان آگاه تر هستند، زیرا ایشان شما را از خاک زمین آفریده و هنگامیکه در رحم مادران جننین بودید را به یاد آورید و خود ستائی و تکذیب نکنید خداوند که آفریننده هستند به حال هرکه متقی است داناتر هستند (32)

( بیان مستقیم که از خاک زمین خلق شده اید همه انسانها، و انسان مرده تبدیل به خاک زمین میشود و باید باز بعد از مرگ در دنیا زنده شود که به او عنوان شود که از خاک زمین زنده شده ای و چگونگی زنده شدن اینگونه است ، هنگامیکه در رحم مادر جنین بودید روح شما در حدود چهار ماهگی برای شما فرستاده شد و زنده در جسم شدید پس تکذیب نکنید.

و هم خداوند خلق را بمیراند و دوباره زنده فرماید (44)

خداوند خلق را بمیراند یعنی روح که نمیمیرد روح باید به جسم فرستاده شده باشد تا زنده شده باشد تا خلق بمیرد و باز زنده فرماید یعنی پس از مرگ در جسم و تبدیل شدن جسم به خاک باز زنده فرماید.

و خداوند خلق را جفت نر و ماده آفریده است (45)

و خداوند چگونه خلق را پس از مرگ ، باز زنده گرداند ، با جفت نر و ماده برای جنین و فرستادن روح که جنین را بیاد آورید،

در مورد خلق از خاک بوجود آمده و باز زنده فرماید کامل توضیح داد.

پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارت جدال و انکار و تکذیب خواهی کرد (55)

آیا از این سخن تعجب میکنید (59)

و برای آن می خندید (60)

وای بشر نادان شما سخت غافلید (61)

در سوره ی (52) سوره الطور مطرح شده است که : می گویند او قرآن را از پیش خود فرا بافته است بلکه آنها ایمان نمی آورند (33)

پس اگر راست میگویند آنها هم کلامی مانند قرآنیعنی کلام جدید از قرآن که با عدالت خداوند تأیید شده باشد بیاورند البته که نمیتوانند چون قرآن را خدا محفوظ نگاه داشته است پس عجله نکنید (34)

آیا این خلق خود از نیستی صرف به هستی آمدند و ما خلقشان نکردیم (خاک و نطفه و زنده شدن)

یا خودشان، خود را خلق کردند یا آسمان و زمین را ، بلکه این مردم به یقین خدا را نشناختند (36)

(و در خلقت خداوند و توانایی ایشان تفکر نمی کنند)

آیا گنجهای رحمت و علم پروردگار نزد آنهاست (یا فقط تکذیب کردن بی اساس را قدرت دارند) (37)

اگر چنین است که قدرتی دارند آنچه که میفهمند را با حجت روشن قرآن بیاورند (38)

اگر این کافران سقوط قطره ای از آسمان را به چشم ببینند ، باز خواهند گفت این پاره ابر متراکم است (44)

( اینقدر بی معرفت هستند که نمی گویند خالق آب کیست ، خالق باران کیست ، خالق ابر کیست ، خالق با خلق آب چه نعمتهایی را عطا فرمودند فقط میگویند بخار آب متراکم شد باران آمد و اشاره به آب منظور غیر مستقیم عنوان کردن آب نطفه است پس از عنوان کردند آیا این خلق خود از نیستی به وجود آمدند و اشاره به آب یعنی خداوند آنها را از آب نطفه خلق کرده است و در این اشاره توضیح سند دار بودن این معجزه یعنی زنده شدن پس از مرگ تا قبل از قیامت با آب نطفه است

یعنی تایید معجزه

در سوره ی (51) سوره الذاریات مطرح شده است که : قسم به نفس بادهای عالم که نیکو بپراکنند ابرها را (1)

قسم به ابرها که بار سنگین باران را به امر حق به دوش میکشند (2)

قسم به کشتیها که آسان بر روی آب روان میشوند (3)

قسم به (بخار آب یا اکسیژن) فرشتگان در زمین که کار جهانیان را قسمت میکنند (4)

(که ما هر موجودی را در زمین از آب خلق کردیم)

قسم به اینان که آنچه رسولان به شما وعده دادند همه صدق و حقیقت است (5)

و البته دین درست واقع خواهد شد (6)

قسم به آسمان که در آن راهها بسیار هستند (7)(معنی بسیار آیات)

که شما مردم نادان در اختلاف کلام بازماندید (8)

(تفاوت در معنی و چند معنی برای یک آیه)

از این قرآن هرکه شایسته ی فهم آن نبود هم آخر رو گردان خواهد شد (9)

کشته باد و نابود آنکه دروغ بندد به آیات خالق مطلق (10)

آنانکه در غفلت زیستند باز می پرسند که پس این روز جزا قیامت کی خواهد بود (12)( هر جسمی که میمیرد حسابش را در برزخ حساب میکنند یعنی قیامتش در آن جسم حساب شد تا زمانی برسد که مقام روح در پایان کار دنیا حساب شود و قیامت برای جسمها لحظه مرگ است و برای روحها وقتی که در صور دمیده شود

حضرت محمد (ص)میفرمایند وقتی کسی میمیرد قیامتش برپا میشود

(و اگر متوجه توضیح بنده شوید روز قیامت را هم بهتر درک میکنید )

در برزخ روح منکر حق با حالت پشیمانی میگوید خدایا باز به ما فرصت بده چون قیامت نشده است ما جاهل بودیم به چشم دیدیم و به گوش گرفتیم )

و در روی زمین برای اهل یقین نشانه قدرت الهی (این زنده شدن) پدیدار است (20)

و هم در نفسهای خود شما مردم ،آیا در خود به چشم بصیرت نمینگرید (21)

و روزی شما یعنی بخشش خداوند با همه ی وعده ها که به شما دادند در آسمان است (22)

پس به خدای آسمان و زمین قسمکه این زندگی پس از مرگ در دنیا و حتی قبل از قیامت هم به مانند صحبتی که شما آدمیان با یکدیگر میکنید حق و حقیقت است (23)

و زمین را بگستردیم و چه نیکو مهدی بگستردیم (48)

(جایی برای زندگی پس از مرگ و امتحان شدن که عالم غیب زیر سوال نرود)

و از هر چیز دو نوع بیافریدیم تا مگر متذکر حکمت خدا شوید (49)

جفت نر و ماده برای زنده شدن جنین و آماده شدن برای فرستادن روح)

آری عجله نکنید (59)

وای بر آنانکه کافر شدند از آن روز سختی که رسولان به آنها وعده میدهند(60)


بنام خداوند بخشاینده و مهربان

زنده شدن پس از مرگ

در سوره 56 سوره الواقعه مطرح شده است که : بعد از آنکه قیامت شد اهل ایمان که نیکو کاری کردند و آیات خدارا قبول کردند به بهشت میروند اصحاب شقاوت هم که نامه اعمالشان به دست چپ است آنها در عذاب باد مسموم و آب گرم باشند (42) و سایه ای از دود آتش دوزخ (43)که نه هرگز سرد شود و نه خوش نسیم گردد (44) این عذاب آنها به این دلیل است که در دنیا به ناز و نعمت پرداختند (شکم پرستی و مقام پرستی و زیر شکم پرستی و خودو جسم و شیطان پرستی و شرک پرداختند نعمت را خواستند ولی خدا را نه حق رانه و دین را به دنیا پرستی نزدیک کردند و حق را قبول نکردند تا اینکه حق آنها را نابود کرد حتی نفهمیند که نباید باحق مخالفت کنند حق که مانند آنها از بین نمیرود)و البته گناه بزرگتر آنها لجاجت و اصرار به تکذیب حق است (46)

میگویند آیا ما وقتی مردیم و استخوان ما خاک شد بازهم ما زنده میشویم(47)( زنده شدن حدود نیست و اگر کسی محدود بداند تکذیب حق کرده است)

(حتی در دنیا چون زنده شدن محدود عنوان نشده و ما آیات زیادی داریم که با هم این نامحدود بودن را ثابت میکند برای اهل ایمان) (47)

یا پدران گذشته ما زنده خواهند شد و زندگی میکنند (48) توجه کنید تمام خلق اولین و آخرین زنده میشوند (49)

( و توجه داشته باشید که مشخص شده است که زنده شدن محدود نیست و به خواسته خداوند مربوط میشود و خداوند در قرآن عنوان میکنند در دنیا هم زنده میشوید به صورت غیر مستقیم ولی روشن و با دلیل و توضیح و مجبورید به قبول آن چون روشن بیان شده

و عاقبت وعده گاه خلق روز معین م است و روح و فرشتگان جمع میشوند ( تازه اشاره به قیامت شد یعنی زنده شدن پس از مرگ از اولین تا آخرین در دنیا است و هم در قیامت در دنیا زنده شدن به صورت غیر مستقیم است و در قیامت ، مستقیم و در هر دو حالت دلیلی بر رد زنده شدن در دنیا و یا قیامت نیست و این حق است (50)

آنگاه شما ای گمراهانمنکر و تکذیب کننده از درخت زقوم خواهید خورد

منظور تکذیب کنندگان زنده شدن در دنیا ویا در قیامت است که تکذیب کنندکان به زنده شدن ایمان ندارند چه برای قیامت و چه برای قبل از قیامت(51)

ما شما را آفریدیم (از آب نطفه) پس چرا آفریننده را تصدیق نمیکنید (57)

در آیه ی 58 مطرح شده است پس ایمان بیاورید.

توجه کنید : ما شما را آفریدیم پس چرا آفریننده را تصدیق نمیکنید؟ آیا ندیدید که نخست شما آب نطفه ای بود؟

واضح است (58)

و در اول سوره اشاره به اینکه آیا وقتی مردیم و استخوانهای ما پوسید باز زنده میشویم یا پدران ما زنده میشوند و در این آیه روش زنده شدن را مشخص و تایید میکند با آب نطفه زنده شدن پس از مرگ و به صورت جدا قیامت را هم اشاره کرد و بعد در دنیا با آب نطفه زنده شدن را

آیا شما آن نطفه به صورت فرزند انسان آفریدید یا ما که خالق شما هستیم آفریدیم؟ (59)

ما مرگ را بر همه ی خلق مقدر ساختیم و هیچکس بر قدرت ما سبقت نتواند گرفت (60)

اگر بخواهیم هم شما را از بین برده و فانی میکنیم و خلقی دیگر مثل شما که از اول آفریدیم باز بیافرینیم (با آب نطفه و در جسمی دیگر در دنیا) و شما را به صورتی که اکنون از آن بی خبر هستید برمی انگیزیم (61)

در جسم بعدی با آب نطفه ، زنده شدن ، اشاره غیر مستقیم ولی روشن

و شما از نشانه اول خود آگاه شدید

(آب نطفه برای زنده شدن در دنیا اگر اهل ایمان به قرآن باشید همین سوره برای شما کافی است تا قبول کنید که زنده میشوید )

پس چرا متذکر زنده شدن پس از مرگ و آخرت نمیشوید و عمل نیکو انجام نمیدهید (62)

( توجه کنید ، زنده شدن انسان در دنیا ، شباهت دارد به زنده شدن گیاهان پس از مرگ در دنیا )

آیا ندیدید تخمی را که در زمین کاشتید (63)

آیا شما آن تخم را رویانیدید یا ما رویانیدیم (64)

البته که خداوند است که گیاهان را در زمین بعداز مرگ زنده میکنند .(همچنین خداوند است که در زمین طبق آیه ی 59 آدمیان را پس از مرگ زنده میکنند با آب نطفه شما آفریده ای خداوند عالم شما آفریدید )(64)

و اگر ما بخواهیم شما را خشک و تباه میسازیم تا با حسرت و ندامت به سخنان بیهوده بپردازید (در برزخ یا در دوزخ) (65)

آیا آبی را که شما مینوشید متوجه اید؟ (68)

( که این آب همه چیز است و باعث تولد شما و تولد گیاهان) و بقاء و آفرینش شما زمینیان است (چه در گیاهان و چه در انسانها) (68)

که آیا شما آب را از ابر فرو ریخته یا ما برای شما فرو ریختیم (69)

اگر میخواستیم آن ابر را بجای آنکه خوش و گوارا میکردیم شور و تلخ میگرداندیم آیا شکرگذاری نمیکنید (اگر شکر کنید ما روح شما را در جایی مناسب و خوش با آب نطفه به دنیا نازل میکنیم و اگر شکر نکنید شما را در جایی نامناسب و و تلخ به دنیا نازل میکنیم چه بسا اگر تکذیب کنید شما را هلاک کرده و اصلا نازل نکنند) (70)

آیا آتشی را که( گرما دارد) روشن میکنید می نگرید؟ (71)

آیا شما آن درخت را آفریدید یا ما آفریدیم؟ (72)

ما آن آتش را خلق و مایه ی پند مسافران و بهره ی نیازمندان گردانیدیم (73) با همان هم کارهای زیادی میشود کرد مثلا تکذیب کنندگان را پند و اگر نشد عذاب دهند

سوگند به موقع نازل شدن ستارگان (75)

فرستادن روح برای جسم انسان

و این قسم اگر بفهمید و بدانید سوگند بزرگی است (76)

قسم به ستارگان بازگردنده که این قرآن بسیار گرامی و حق است (77)

و در لوح محفوظ بر حق (78)

که جز دست پاکان و مردم با ایمان به آن نرسد و به جز مردم با ایمان کسی درک حقایق قرآن گرامی را نمیکند (79)

بنده تغییر ندادم اینها توضیح معنی هستند که در طبیعت هم دیده میشود

نازل شده از طرف پروردگار عالم است (80)

ای تکذیب کنندگان حقیقت زندگی پس از مرگ ، آیا با این سخن و سوره باز انکار و مخالفت می ورزید و برای خود دلیل بی سند می آورید (81) و بهره ی خود را تکذیب کردن حق قرآن و قبول نکردن و عمل نکردن به آیات حق قرار میدهید (82)

پس چگونه خواهد بود هنگامی که جانشان به گلو رسد و در حال مرگ هستند (83)

و شما وقت مرگ بالای سر آن مرده حاضرید و نگاه میکنید آن شخص مرده، خود شما هستید و از روح خود جسم در حال مرگ خود را نگاه میکنید (84)

و خداوند صاحب روح ما است و شما دیگر صاحب جسم خود نیستید چرا که خداوند مالک روح ،شما را به سوی خود میکشد و جسم شما فانی است و بی اعتبار میشود لیکن شما برای این حقیقت معرفت و بصیرت ندارید (85)

اگر کار بدست شما و طبیعت است و شما را آفریننده ای نیست (86) پس روح خود را دوباره به بدن مرده ی خود بازگردانید و نمیرید اگر راست میگویید (87)

در سوره ی 55 الرحمن مطرح شده است که : خدای مهربان قرآن آموخت (2)

و انسان را خلق کرد و به او نطق و بیان عطافرمود (4)

و گیاه و درختان هم به سجده ی او سر به خاک اطاعت نهاده اند (6)

و زمین را برای زندگانی خلق مقرر فرمود (10)

و حبوبات که دارای برگ و گل و دانه (و پس از مرگ زنده است) (12)

انسان را خدا از خشک گلی مانند گل کوزه گران از خاک آفرید (14)

و هرکس را که روی زمین است دستخوش مرگ و فنا قرار دادند (26)

و تبدیل به خاک میکند باز

و زنده ی ابدی زات خدای بزرگ، وخداوند خالق روح، خداوند جلال و عظمت است (27)

ای گروه انسانهاو ای گروه بشرها که اصحاب شیطان هستید بزودی به حساب کار شما خواهیم پرداخت (31)

آنگاه که آسمان شکافته شود تا چون خاک سرخگون و قرمز آتشین چون روغن روان گردد (37)

و بهشتیان بر بسترهایی که حریر استبرق و آستر آنهاست تکیه زده اند و میوه ی درختانش در همان تکیه گاه در دسترس آنهاست (54)

در آن بهشتها ن زیبای با حیائیست که دست هیچکس پیش از بهشتیان به آن ن نرسیده است (56)

و در زندگی بعدی هم میتوان با در نظر گرفتن حق در بهشت دنیا بود قبل از بهشت روح جاودان

البته کسی که خوب باشد خوبی می بیند حتی در دنیا جسم هم نیازهایی دارد

کیست که به خداوند جانش و مالش را وام دهد و خداوند به چندین برابر به او عطا بفرمایند

آیا پاداش نیکویی و احسان جز آن که نکویی و احسان است (60) بزرگوار و مبارک نام پروردگار است که خداوند جلال و عزت و احسان و کرامت است (78)

در سوره ی 54 سوره القمر مطرح شده است که : ما قرآن را برای وعظ و اندرز بفهم آسان کردیم آیا کیست که از آن پند گیرد؟ آیه های (17) و (22) و (32) و (40)


به نام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره ی 70 سوره معارج مطرح شده است که: هرگز این نشود که کافران به بهشت بروند و آنها خود میدانند که ما آنها را از چه چیز خلق کرده ایم ( از آب نطفه ) (39) قسم به خدای مشرق و مغربهای عالم که ما قادریم (40) که خلقی بهتر از آنها بیافرینیم(با آب نطفه) و هرگز کسی به قدرت ما سبقت نخواهد یافت (41) چنین نیست ( که خداوند نتوانند و زنده شدن محدود و ناقص باشد) پس آنها را به کفر و زلالت خود بگذار که به بازیچه ی دنیا دل بازند (و دنیا پرست باشند) تا به روزیکه وعده ی عذاب برای آنهاست ، روبرو شوند (برزخ و دوزخ یا هلاک شوند)(42)

در سوره 67 سوره الملک مطرح شده است که: بزرگوار خدایی است که مرگ و زندگی را آفرید که شما بندگان را بیازماید تا کدام نیکوکارتر است (2) در این آیه متوجه میشویم که مرگ و زندگی دلیلی برای امتحان است و در قبل متوجه شده ایم که یک بار امتحان برای یک شخص که حتی با مشکل نیز بدنیا آمده است کافی نیست آن خدایی که شما را از نیستی به هستی آورد و گوش و چشم و دلها به شما عطا کرد (اشاره به دلها یعنی چندین دل و روش مرگ و زندگی به وجود آمدن از نیستی و نطفه و عطا کردن گوش و چشم و دلهای متعدد است ) حال آنکه بسیار کم از ایشان شکرگذاری میکنیم آن خدایی که شما را در زمین برانگیخت و باز بسوی او محشور میشوید (24)

به دیده ی تأمل بنگرید که اگر آب که مایه ی حیات زندگانی شما است صبحگاهی همه به زمین فرو رود کیست که باز آب گوارا را برای شما پدید آورد (30)

اشاره است که به این آیه با دیده ی عقل تفکر کنید آب ربطی به زنده شدن دارد آب نطفه و با قبولش یا ردش امتحان میشوید و مرگ و زندگی که برای امتحان آدمی است از این راه انجام میشود تا عالم غیب زیر سوال نرود با زنده شدن پس از مرگ با آب

در سوره 64 سوره التغابن مطرح شده است که :اوست خدائیکه آدمیان را آفرید ،باز شما بندگان گروهی کافر و بعضی اندک مؤمن هستیدو خدا به هر چه کنید کاملا آگاه است (2) خداوند زمین وآسمان را به حق آفرید و شما آدمیان را به زیباترین صورت برنگاشت وخلق کردو بازگشت همه خلایق به سوی خداوند بزرگ است (3)آیا حکایت پیشینیان که به خداوند بزرگ کافر شدند به شما نرسید که به کیفر کردارشان رسیدند و عذاب برای خود مهیا کردند این عذاب برای آن بود که رسولان آنها، با ادله و معجزات روشن به سوی آنها آمدندوآنها گفتند آیا بشری که همانند ما انسان است آیا میتواند فرستاده خداوند باشد وبه رسولان کافر شدند ودوری گزیدند ولی خداوند از همه بی نیاز وهمه به علم و نعمت خداوند خالق نیازمند هستند کافران گمان کردند که هرگز زنده نخواهند شد( چه برای قیامت و چه برای قبل از قیامت گمان کردن)

برای خداوند بزرگ و باحکمت و قدرت بسیار آسان است (7) این چرخه آفرینش و پرورش خداوند بزرگ است./

درسوره 57 سوره الحدید مطرح شده است که :آن خدائیکه آسمانهاو زمین همه ملک اوست خداوند، خلق را زنده گرداند و باز بعد از زنده کردن میمیراند و این یک چرخش است زنده شدن و مردن چرخشی دارد تا قیامت، همانند چرخش روز و شب و اوست خدایی که به هر چیز تواناست (2) اول آخر هستی و پیدا وپنهان وجود و روح همه خداست و خداوند به همه امور عالم داناست (3) و خداوند هر چه در زمین فرو رود و هر چه برآید و بیرون آید و آنچه از آسمان نازل شود (روح انسان) و آنچه بالا رود( از روح آدمی) همه را میداند (4)

شب را در روز نهان کند و روز رادر خیمه سیاه شبپنهان سازد و به اسرار دلهای خلق هم ایشان آگاه هستند( شب و روز نشانه زنده و مرده و مرده و زنده شدن است و تکرار آن تا قیامت بنا به آیات قبلی و بعدی مرده را در زنده و زنده را در مرده پنهان کند تا عالم غیب ناقص نباشد و محدود هم نباشد و اشاره به زنده شدن پس از مرگ در دنیا است ) (6)

آیا نوبت آن نرسیده که کسانی که ایمان آوردند (به قرآن و قدرت و بزرگی خداوند بزرگ ) دلهایشان را به یاد خداوند خاشع و فروتن گردانند و خداوند رابا دل جان بپذیرند و به آنچه از حق نازل شد به دل توجه کنند و مانند کسانیکه قبل از این برایشان کتاب آسمانی نازل شد نباشند که دوره طولانی بر آنها گذشت و دلهایشان رنگ غیر خداپرستی گرفت و بسیاری فاسق ونابکار شدند (و در دنیا پرستی خود انسانیت را زیر سوال بردند) (16)

بدانید که زمین و زمینیان را خداوند بزرگ پس از مرگ زنده میگرداند ،زنده گردانیدن بعد از مرگ زمین را خداوند توانا ئی دارند ( منظور ،اشاره این آیه ایمان به این زنده شدن و ایمان به قرآن و ایمان به خداست پس اشاره ها را درک کرده و ایمان بیاورید ترکیبی از آیه 16 و 17) بدانید که زمین را خدا پس از مرگزنده میگرداند ما آیات و ادله و نشانه قدرت خود را برای شما بیان کردیم تا مگر فکر وعقل به کار بندید(17)( دیگر از این روشنتر نمیشود کسی که بخواهد رد کند باید بگوید اینجا اشاره شده که زمین را پس از مرگ زنده میکند و ربطی به انسان ندارد و به آیات قبل و بعد توجه نکند و قرآن را محدود و فسق کند و همه آیات قبلی را نادیده بگیرد و به توضیحات گذشته قرآن بی توجه باشد و به کلام خدا چون بیتوجه است بلکه به خداوند و قدرت ایشان و حق بی توجه است و نظرش تاثیری در عالم ندارد)

بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه ایست بچگانه ( زمین را خداوند پس از مرگ زنده میکنند و اشاره به زندگی دنیا بازیچه ایست بچگانه برای انسان و معنی زنده کردن زمین پس از مرگ میشود اینکه هر چه در زمین است بعد از مرگ زنده میشود حتی انسان در دنیا)

، و لهو و عیاشی و آرایش و تفاخر و خود ستائی با یکدیگر و حرص افزونی مالو فرزندان ، این حقیقت کاردنیاست و در مثل مانند بارانی است که به موقع ببارد و گیاهی درپی آن از زمین بروید که بشگفت آورد بیننده را( اگر خداوند بخواهند آدمی را در جای مناسبی قرار میدهند پس دنیا پرستی نکنید) ، و سپس بنگری که زرد و خشک شود ( خداوند میتوانند آدمی را در جای نامناسبی از ایمان به حق قرار دهند بنا به اعمال جسمهای قبلی و هیچ بلایی بدتر از این نیست که حق را درک نکنید و جاهل باشید و در امتحانات اشرف مخلوقات تبدیل به کمتر از حیوان باشید)

و بپوسد و در عالم آخرت عذاب سخت جهنم و آمرزش و خشنودی حق نصیب است ( با گیاه زنده شدن پس از مرگ در دنیا شروع میشود ب آب با انسان تمام میشود و این اشاره غیرمستقیم است رحمت خدا و غذاب جهنم مربوط به انسان نه گیاه مثال را درک کنید)

آری ای اهل ایمان بدانید که دنیا جز متاع فریب برای آزمایش و غرور چیزی نیست ، به سوی آمرزش پروردگار پرورش دهنده خود بشتابید (20)

چرا قبلا از دوازده امام بزرگ شیعیان مطرح نشد، بدانید که مسائل زیادی در قرآن وجود دارند که تا کنون مطرح نشده و خداوند هرموقع بخواهند ، مردم را به آن علم میرسانند و باید زمان آن علم برسد چرا که خداوند به هر کس که بخواهند می بخشندو خداوند دارای فضل ورحمت بی پایان هستند(29) ( اگر بخواهند زندگی میبخشند و اگر بخواهند علم میبخشند و این کار خداست و مخالفت با کار خدا انسان را به قبول ناحق و فسق مجبور میکند و خداوند بخشنده و مهربان و حکیم و عادل و با فضل و رحمت هستند لطفا کسی جای خداوند انتظار تصمیم گرفتن نداشته باشد و به خود مقام ربوبیت و علم کامل ندهد تا نتواند علم را بیاموزد و به خود ستم کند منکرین خدا نیستند بلکه موجوداتی هستند که خداوند خلق فرمود ولی آنها سرکش هستند و حق و دستور خداوند را نمیپذیرند


به نام خداوند بخشاینده و مهربان

در سوره 79 قرآن سوره النازعات مطرح شده است که : قسم به فرشتگانی که با کمال سرعت فرمان میبرند ، قسم به فرشتگانی که در نظم عالم برهم سبقت میگیرند، قسم به فرشتگانی که به فرمان خدا ،به تدبیر نظام خلق میکوشند روزی که جهان را بلرزاند، و بعد از آن بیرون آیددر آن روز سخت دلها ترسان میشود

گویند

آیا ما پس از مرگ باز زندگانی دیگر خواهیم داشت و چون مردیم و استخوان ما پوسیده بشود زنده خواهیم شد، گویند در این صورت که دیگربار باز زنده شویم بسی زیانکار خواهیم بود (12)( حتی در دنیا) آیا خبر موسی ع به تو رسیده وقتیکه خداوند او را ندا کرد که به سوی قوم بدکار برو که سخت به راه طغیان و دنیاپرستی رفتند پس آیت و معجزه ی بزرگ بر او نمود تا نشانه ای بر علم موسی باشد قوم بدکار تکذیب و نافرمانی کردند و به سبب این سرکشی هلاک شدند تا به هلاک آنها اهل معرفت عبرت گیرند توجه کنید به قبول زنده شدن پس از مرگ اشاره شده است و زنده شدن در دنیا که شب و روز و آسمان بلند و بنا ههای زمینی که زنده شدن پس از مرگ را به دنیا اشاره میدهد.

آیا بنای شما آدمیان استوارتر است یا بنای آسمان بلند که شبها را تاریک ساخت و روزهایش را روشن گردانید توجه کنید( در آیه 12 زندگی بعداز مرگ مطرح شده و در این آیه اشاره به شب و روز شده است شب و روز مربوط به دنیااست یک حالت خوابیدن است که مرگ موقت یک جسم است در دنیا و بعداز آن زنده میشود در حالت بعدی شب و روز چرخشی دارد به تکرار، مثالی است برای تکرار این زندگی بعداز مرگ ، در حالت بعدی مسائل بین جفت که باعث بوجودآمدن زندگی بعدی یک انسان میشود و منظور از زنده شدن پس از مرگ زنده شدن در دنیا هم هست با آب نطفه همانند زمین و گیاهان که پس از مرگ زنده میشوند در دنیا ) و زمین را بعداز آن بگسترانید و زنده کرد و در آن آب و گیاه پدید آورد توجه کنید (مطرح شدن زنده شدن گیاهان با آب باران بعداز مطرح شدن شب و روز و قبل تر از آن قبول زندگی بعداز مرگ اشاره دارد به زنده شدن بعداز مرگ توسط آب و آب نطفه ، و زمین هم با آب زنده میشود بعد از مرگ) تا قوت شما و چهارپایان شود پس چون آن واقعه بزرگ پدید آید (توجه کنید یعنی قیامت شود ومنظور این زنده شدن در دنیا و عنوان زمین را بگسترانید برای زنده شدن و در آن آب و گیاه پدید آورد و شب و روز در دنیا و زنده شدن و در نهایت در دنیا که اشاره به قوت و توان انسان گردید تا زمانی که واقعه بزرگ یعنی تا قیامت ادامه دارد و در زنده شدن برای قیامت هم باز زنده میشوید.

در سوره ی 78 قرآن سوره النباء مطرح شده است که چنین نیست که منکران پنداشتند بزودی خواهند دانست والبته بزودی آگاه میشوند آیا ما زمین را محیط آسایش خلق نگرداندیم که در آن بمیرند و زنده شوند و شمارا جفت نر و ماده آفریدیم و خواب را برای شما مایه ی قوام حیات و استراحت قرار دادیم و بر فراز آن هفت آسمان محکم بنا کردم و چراغی رخشان برافروختیم (جفت نر و ماده توضیح داده شده خواب هم توضیح داده شده است مرگ موقت و اشاره به در زمین بمیرند و زنده شوند عنوان نشد که زنده شوند و بمیرند اول شد بمیرند ( همانند جایی که عنوان شد شما باز خواهید مرد) و این اشاره غیر مستقیم برای اهل عقل است نه برای منکران اول باید زنده شویم تا بمیریم و باز زنده شویم در دنیا با آب نطفه و جفت نر و ماده در دنیا

خود تفکر کنید چگونه است که اینقدر این موضوع های زندگی پس از مرگ زنده شدن گیاهان پس از مرگ در دنیا، آب باران ،آب نطفه ،خواب ،جفت نر و ماده، چرخش شب و روز و تکرار آن خورشید و ماه و زمین و مرده شدن و باز زنده شدن تکرار میشود ودر تمام این سوره ها ادامه دارد و از همدیگر دفاع میکنند با تفکر به این تکرار هم اهل ایمان میتوانند به درستی زندگی بعداز مرگ در دنیا پی ببرند) و از فشار وتراکم ابرها آب باران فرو ریختیم (زنده شدن و مردن و تکرار آن در زمین از نر و ماده و اشاره به آب در طبیعت که اشاره غیر مستقیم است به زنده شدن با جفت توسط آب ) تا بهآن آب دانه و گیاهان را زنده کنیمو باغهای پراز درخت پدید آوردیم همانا روز فصل وعده گاه خلق است( یعنی وعده تا به قیامت ادامه دارد و اشاره به باز زنده شدن مربوط به دنیا است تا قیامت ادامه دارد)

ما شما را از روز عذاب که نزدیکست ترسانیدیم وآگاه ساختیم روزی که هر کس آنچه فرستاده پیش روی خود حاضر بیند و کافر منکر حقیقت وعدالت خدا، آرزو کند که ای کاش خاک بودم که با تکذیب زندگی بعد از مرگ در دنیا و قیامت ویا هر حقی به خود ستم نمیکردم(توجه کنید بنده به این دلیل آیات را جدا میکنم که شما بهتر متوجه این معجزه شوید در اتمام توضیح این معجزه، قرآن را به صورت کامل سوره ها توضیح میدهم تا متوجه اصلی ترین معجزه قرآن شوید قرآن برای متروک ماندن نیست فقط مال دیروز نیست بلکه امروز و فردا را قرآن ستون دین است و نماز فروع دین است و نماز بدون ایمان و عمل به قران ارزشی ندارد

از خداوند عالم کمک میخواهم که این حقیقت در قرآن را به همه دنیا برسانم

در سوره 77 قرآن سوره المرسلات مطرح شده است که : قسم به رسولانی که از پی هم فرستاده شدند، قسم به آنان که نیکو نشر میدهند قرآن را و قسم بحق آنان که حق و باطل را کاملا از هم جدا میکنند وای روز قیامت بحال منکران و مکذبان، آیا ما پیشینیان را هلاک نکردیم،از پی آنها هم قومی دیگر را نیز هلاک میکنیم ،وای آن روز بحال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند ، آیا ما شما آدمیان را از آب نطفه بیقدر به این زیبایی نیافریدیم، و آن نطفه را بقرارگاه رحم منتقل ساختیم ،تا مدتی معین و معلوم ، و ما تقدیر مدت رحم کردیم که نیکو حکیمی هستیم (توجه کنید دلیل دارد که قرآن اینقدر به تکرار به دنیا آمدن توسط آب نطفه را بیان میفرمایند و گیاهان را هم که بعد از مرگ در دنیا زنده میشوند را بیان میفرمایند و منظور زنده شدن پس از مرگ در دنیا است تا قبل از قیامت وای به حال آنانکه آیات خداوند را تکذیب کردند کدام آیات ؟ زنده شدن انسان با آب نطفه در رحم و تکرار آن و توضیح اینکه کجا به دنیا آمدن و اشاره غیر مستقیم )وای آن روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کنند ،آیا ما زمین را کفایت قرار ندادیم، تا مردگان روی زمین زندگی کنند و مردگان درونش پنهان شوند (26)(کسانی که این معجزه را قبول ندارند توجه کنند این آیه هماننداشاره مستقیم است :زمین کفایت قرار داده شده که مردگان روی آن تعیش و زندگی کنند وبرای اطمینان از اشتباه نکردن شما ،دوباره ذکر شده است که مردگان درونش پنهان شوند ، در مورد پنهان شدن مردگان درون زمین که شکی نداریم ،ولی مردگان برای اینکه بتوانند روی زمین تعیش و زندگی کنند باید زنده شوند حالا چطور مردگان روی زمین زنده میشوند توسط آب نطفه که در اول سوره عنوان شد ،یک آدم باید خیلی فاسق باشد که باز هم تکذیب کند بگوید با آب چطور میشود نه نمیشود به این دلیل نمیشود و اگر دلیلش را بگوید جز اینکه مسخره شود از جهل هیچ نیست، البته تکذیب کنندگان هلاک میشوند

)و از ابر و باران بشما آب زلال وگوارا نوشاندیم(27)وای آن روز بحال آنانکه آیات خدا را تکذیب کردند ، این روز فصل است که شما را با همه مردگان پیشین بعرصه م جمع گردانیم (38)وای آنروز بحال آنانکه آیات خدا را تکذیب کردند ، در آن روز سخت بندگان با تقوی و پرهیزکار در سایه درختان بهشت و طرف نهرهای جاری متنعمند، وای آن روز به حال آنان که آیات خدا را تکذیب کردند شما پس از آیات خدا باز به کدامین حدیث ایمان میآورید (شما بعد از خواندن این آیات دیگر حرف چه کسی را قبول دارید آیا غیر خداوند را که چه میگوید مهم تر از آیات خداوند قرار میدهید آیا حق روشن این آیات را بی دلیل تکذیب میکنید آیا شما غیر خداوند را برتر دانسته و آیات را رد میکنید وای آن روز که بمیرید

وای آن روز به حال آنانکه آیات خدا را تکذیب کردند.


بنام خداوند بخشاینده و مهربان

زنده شدن پس از مرگ

در سوره 84 قرآن سوره الانشقاقمطرح شده ( هرکس را در روز قیامت نامه ی اعمال را به دست راست بدهند آنکس بسیار حسابش آسان استو اما آنکس که نامه ی اعمالش را از پشت سر بدهند او بر هلاک خود آه و فریاد و حسرت بسیار کند که او میان آشنایانش بسیار مسرور بود و گمان کرد ابدا باز زنده نخواهد گشت (چه برای قیامت و چه برای قبل از قیامت گمان کرد) ، بله خداوند به احوال و حالتها و اعمال او کاملا آگاه است چنین نیست که گمان کند (زنده نمیشود پس از مرگ حتی در دنیا)

قسم به شفق و روشنی اول غروب، قسم به شب و آنچه در او گرد آمده (و به هم بازگشتند پس از، از بین رفتن در دنیا اینها اشاره به زنده شدن پس از مرگ و اشاره به شفق شب و روز در دنیا دارد) و قسم به ماه هنگامیکه تمام فروزان شود (منظور بازگشت شفق، غروب ،شب ،ماه تمام فروزان بعداز ، از بین رفتن است در دنیا )

و قسم به این امور که شما احوال گوناگون و حوادث رنگارنگ خواهید داشت ( منظور از احوال گوناگون و حوادث رنگارنگ این است در منظور نظر که آدمی هم همانند شب ، شفق ،ماه ، در دنیا پس از ، ازبین رفتن باز به وجود می آید به صورت جسمهای مختلف و حوادث رنگارنگ و زمانها و عصرهای مختلف برای هر روح و یا تمام جسمهای روح و تمام روحها که خلق شدند به همین صورت جسمها پس از، از بین رفتن باز بوجود میآیند تا قیامت

در آیه 19 اشاره شده است که قسم به این امور که شما احوال گوناگون و حوادث رنگارنگ خواهید داشت چرا به توانایی عدالت خداوند ایمان نمی آورید چرا آیات قرآن را که می خوانید قبول نمی کنید و سجده ی حق نمی کنید

در سوره ی 82 سوره ی الانفطار ذکر شده (هنگامیکه خلایق از قبرها برانگیخته شوند آن هنگام است که هرکس به هرچه که از اول تا آخر انجام داده همه را بداند ای انسان چه باعث شد که به خدای کریم و بزرگوار خود مغرور گشتی آن خدایی که تورا از اول و عدم بوجود آورد به صورتی تمام وکمال بیاراست و به اعتدال برگزید و

حال آنکه به هر صورتی که بخواهد توانایی خلق کردن را دارد ،

چرا او را تکذیب می کنید البته نگهبان ها برای مراقبت احوال و اعمال شما مامورند که آنها نویسندگان اعمال شما و فرشته مخلص خدایند شما هرچه کنید از اول تا آخر(از اولین جسم روح تا آخرین جسم روح، در مورد همه روحها) همه را می دانند نیکوکاران عمل، در بهشت و بدکاران جاهل، در آتش عذاب جای دارند

حتی یک معلم جاهل هم یکبار از شاگرد خود که حق تحصیل دارد امتحان نمیگیرد که مشخص کند میتواند قبول باشد یا رد

حال شما خداوند عادل و مهربان و قادر مطلق و دانای حکیم را تصور میکنید به اشرف مخلوقات فقط یک بار فرصت امتحان شدن آنهم به شکل محدود به صورت رنج و سختی و جهالت

چنین نیست بشر کافر ، طبق سوره یس آیه12که تمام اعمال گذشتگان و آیندگان روح شما را همه در نامه اعمال ثبت و به شمارش آورده ایم و برای هر کدام از روحها باید این حکم سند باشد وچون تعداد حساب رسی برای حتی یک روح زیاد است ثبت شده و به شماره میآید وگر نه این بود که در قیامت هر روحی با یک جسم با در نظر گرفتن قدرت خداوند برای عدالت ثبت نگاشته شده از گذشتگان و آیندگان لازم نبود ولی بدانید عدالت خداوند یعنی اینکه در قیامت هر روحی چندین جسم امتحان شده داشته باشد به صورت نامحدود در دفعات و باز توجه کنید خداوند روح نامحدود است قرآن هم به صورت نامحدود نازل شده است نگاشته شدن نامه اعمال برای چندین جسم برای یک روح است

و نامه اعمال یک روح، به گذشتگان و آیندگان روحهای دیگر ربطی ندارد گناه و ثواب هر روحی برای خودش است و اگر اینگونه در نظر بگیریم که هر روحی یک جسم داشته باشد خداوند عادل اعمال گذشتگان و آیندگان رادر نامه اعمال یک روح که یک جسم داشت نمینویسند و جسمی که مرد دیگر اگر آیندگانی نداشته باشد چه چیزی در نامه اعمال آیندگان ثبت شود اعمال دیگر روحها که به عمل یک روح ربطی ندارد مگر اینکه آن روح برایش جسمهایی در آینده زنده شود با آب نطفه

درسوره ی 81 قرآن سوره ی التکویر ذکر شده هنگامی که روحهای بشر به عرصه ی قیامت محشور شوند و هنگامیکه نفوس خلق همه با همجنس خود در پیوندند و هنگامیکه از دختران زنده به گور شده بازپرسند وهنگامیکه نامه اعمال خلق گشوده شود و آتش دوزخ را سخت بیفروزند و بهشت را به اهلش نزدیک سازند آن هنگام هر نفسی در آنجا هرآنچه از دنیا برخود حاضر کرده همه را بداند چنین نیست قسم یاد میکنم به ستارگان باز گردنده (که بعداز رفتن باز برمیگردند که به گردش آیند گویی زنده شوند) و در مکان خود رخ پنهان می کنند( در دنیا وجود دارند ولی گویی میروند) قسم به شب تار (بازگردنده ) هنگامیکه روی تاریک گرداند و قسم به صبح روشن (بازگردنده ، زنده شدن و مردن)وقتی که دم زند که بعداز رفتن شب و روز باز برمیگردند توجه کنید انسان هم مانند صبح می ماند و به هنگام مرگش همانند شب می شود و روز شدن مثالی است برای شباهت زنده شدن پس از مرگ روز

در آیه 7 ذکرشده هنگامیکه نفوس خلق همه با هم جنس خود در پیوندند آیه فقط به قیامت مربوط می شود دختران زنده به گور شده مربوط به قیامت آتش دوزخ و بهشت مربوط به قیامت و وحوش هم به عرصه ی قیامت منظور بعد از قیامت است

توجه کنید منظور نفس های خلق همه با هم جنس خود در پیوندند یعنی جسمها ی یک روح همه با هم مرتبط وبا هم در پیوندند و با هم اعمالشان سنجیده میشود تا مقام روحی که در آن جسمها امتحان شده بود مشخص شود و هیچ ربط مستقیم به همجنس گرایی دنیوی ندارد چون منظور برای بعد از قیامت است و این اشاره غیر مستقیم معجزه است و باید بیشت به آن توجه کنید

چنین نیست که این کلام بی ربط باشد که همانا قرآن کلام رسول بزرگوار جبرئیل است فرمانده فرشتگان و امین وحی خداست و رسول شما هرگز دیوانه نیست

و رسول ، امین وحی ، جبروئیل را در افق اعلای مشرق درست مشاهده کرد و این رسول شما بر وحی از عالم غیب بخل نمی ورزد ( به همه میگوید که حق چیست )و قرآن او هرگز گفتار شیطان مردود نیست (و هرگز دستور به غیر خداپرستی و شرک نمی دهد و مشخص کننده قدرت و عدالت و محبت خداوند است)

پس شما به کجا می روید (برای هدایت شدن) این قرآن عظیم جز پند ونصیحت اهل عالم هیچ نیست تا هرکه از شما بندگان بخواهد راه راست پیش گیرد و شما کافران راه حق را نمی خواهید مگر خدای آفریننده ی عالم بخواهند( به شما راه راست را نشان دهند یا که مجبور شوید حق را قبول کنید به دست سربازان ای که سربازان مهدی (ص) هستند که آنها سربازان خدا هستند حتی اگر شما نپسندید )

در سوره ی 80 قرآن سوره ی عبس ذکر شده که ای کشته باد انسان چرا تا این حد کفر و سرپیچی و تکذیب حق می ورزد ( آیات را قبول نمیکند و حقش را قبول نمیکند) از چه چیز خلق شده است از آب نطفه، خداوند خلقتش فرمود پس راه را براو سهل و آسان گردانید و راه را با آیات و کتب براو مشخص گردانید آنگاه او را بمیراند و به خاک قبر سپرد و سپس هرگاه خواهد باز اورا از قبر برانگیزد چنین نیست (توجه کنید واژه ی چنین نیست همان معنی سوره ی عبس یعنی بیهوده بودن خلقت انسان فقط برای یک بار است چنین نیست بشر کافر که شما بعد از مرگ زنده نشوید) چنین نیست آنچه خدا امر فرمود( که به دنیا وارد شوید و در آن بمیرید و از آن زنده شوید تا که در صور دمیده شود و تا قیامت شود، برای کمال آموزش و امتحان لازم است) را بجا نیاورند و یا آیات قرآن که اشاره مستقیم به این معجزه دارد

(زنده میشود پس از مرگ در دنیا تا قبل از قیامت همانند گیاهان که با آب زنده میشوند پس از مرگ)

آدمی به قوت و غذای خود به چشم خرد و عقل بنگرد که ما آب باران را فرو ریختیم آنگاه خاک زمین بشکافتیم و گیاهان مرده را زنده کردیم توسط آب باران و طبق آیه 19 آدمی را از آب نطفه خلق کردیم این شباهت انسان و گیاهان پس از مرگ است در دنیا با آب زنده شدن )و حبوبات برای غذا برویانیدیم باغ انگور و نباتاتی که هربار که ببرندشان و قطع کنند باز برویند 28 بعد ازمرگ در دنیا زنده می شوند

این هم شباهت انسان و گیاه است وقتیکه بمیرند باز برویند در دنیا و چون اشاره به باغهای دنیوی دارد این زنده شدن انسان همانند گیاه در دنیا هم اتفاق می افتد و درخت زیتون و نخل خرما و باغهای پراز درختان کهن انواع میوه ها و مراتع تا شما آدمیان و حیوانات شما از آن بهره مند شوید

توجه کنید تفاوت در گیاهان در دنیا شباهت دارد به تفاوت در انسانها در دنیا

بعد از مرگ باز برویند و زنده شوند بعد از مرگ تا آنگاه که آن صدای بلند به گوش همه ی خلق برسد منظور لحظه ی قیامت است یعنی این زنده شدن و مردن در دنیا تا لحظه ای که صور اسرافیل دمیده شود و قیامت شود و امتحانات تمام شود ادامه دارد و اشاره به باز بعد از از بین رفتن گیاهان باز زنده شدنشان تا قیامت شود منظور این است که انسان پس از مرگ در دنیا پس از هر بار از بین رفتنش باز زنده میشود در دنیا همانند گیاهان تا آن صدای بلند به گوش همه خلق برسد وگرنه صور به گیاهان چه مشخص است که اشاره است به زنده شدن پس از مرگ همانند نباتات تا قیامت.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

گروه تجاری آبو،لمینت،پارکت،کفپوش،کاغذدیواری،درب ضد سرقت donald-tramp Ashley unopachga koanetgoadia enekasknoor golbargyasil مطالب اینترنتی lipeltachi کــــــــتابخـــــــانه سیــــــــار روستـــــــایی شهرستان داراب